D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_Oldal_05_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az első ellenzéki padok az angol alsóházban
B e s o r o l á s i   c í m : Első ellenzéki padok az angol alsóházban
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Wyllie
U t ó n é v : William Morrison
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1820?-1895
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 7. sz. (1880. február 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alsóház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : angolok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : terem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ellenzék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Devonshire, Spencer Compton Cavendish (1833-1908)
V I A F I d : 35260961
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Childers, Hugh (1827-1896)
V I A F I d : 16387096
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Göschen, George (1831-1907)
V I A F I d : 41976784
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Forster, William Edward (1818-1886)
V I A F I d : 50005351
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Stansfeld, James (1820-1898)
V I A F I d : 89556265
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : liberális
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Gladstone, William Ewart (1809-1898)
V I A F I d : 71411983
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bright, John (1811-1889)
V I A F I d : 69003330
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Lowe, Robert (1811-1892)
V I A F I d : 40441280
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Harcourt, William Vernon (1827-1904)
V I A F I d : 49977432
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Fawcett, Henry (1833-1884)
V I A F I d : 71437663
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Dilke, Charles (1843-1911)
V I A F I d : 32789810
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Plimsoll, Samuel (1824-1898)
V I A F I d : 46522718
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kenealy, Edward (1819-1880)
V I A F I d : 27810016
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Anglia
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az első ellenzéki padok az angol alsóházban. - Wyllie képe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Wyllie angol festőnek a parlament alsóházából vett s az ellenzéki oldal első padjait ábrázoló müvében is sok ismerősére fog találni olvasónk. Mindjárt középen látható az ellenzék egyik kiváló vezére Hartington marquis, székében hátra vetve magát, keresztbevetett lábakkal bal keze zsebébe van dugva, fehér mellénye s fehér kalapja van s jobboldalt ülő szomszédjára Childers-re figyelmez, ki valószínűleg a napirendre tartozó iratot tartván kezében, abból valamit magyaráz neki. Childers szintén föltett kalappal van, melyen gyászszalag jelzi, hogy családjában nemrég halál-eset fordult elő. Lord Hartington baloldalán valamit olvasva Goschen ül, mig a pad egyik végén rajzunk jobboldalán Forster látható, ki kezében pápaszemével nem épen ünnepélyes kényelemmel helyezkedik el. Childers mellett van Stansfeld, egyik kezében kalap, másikban papir. Tul rajta ülnek a szabadelvű (wigh) párt egykori miniszterei s kiváló tagjai: Gladstone, a volt miniszterelnök, Bright a puritán jellemű quaker, Loice Róbert, a nagy tudós - mindhárman szembenéznek az uralkodó konzervatív (tory) párt minisztereivel. Arczuk nem egészen látható ugyan a képen, de azért könnyen fölismerhetök Gladstone jobb keze mellén van s figyelmesen látszik hallgatni, a mit a pénzügyminiszter mond.
Egy fentebb eső padon a karzat alatt Harcourt Vernon Vilmos látható. A többi politikailag kevésbbé jelentékeny, habár nagynevű egyének közt a háttérben kitűnik sötét pápaszemével Fawcett Henrik a vak nemzetgazda, s a kép baloldalán a tábla mögött állva Dilke Károly, az első, ki hosszú idő után legelőször emlegette újra Angliában is a köztársaságot. Bright és Lowe mögött Plimsoll ül, Hartington háta mellett pedig dr. Kenealy, kiknek nevei szintén széles körben ismeretesek.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. február 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az angol alsóház gyülés-tereme
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1741x1169 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna