D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rókavadászat Mustungban a Bolan-szoros táján. (Kelet-Indiában)
B e s o r o l á s i   c í m : Rókavadászat Mustungban a Bolan-szoros táján. (Kelet-Indiában)
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 7. sz. (1880. február 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadászat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : róka
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bennszülött
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kutya
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kelet-India
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Rókavadászat Mustungban a Bolan-szoros táján. (Kelet-Indiában)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mustung a khelati khán birodalmához tartozik, mintegy 30 angol mértföldre éjszak-nyugoti irányában a Balan-szorostól. A nagy terjedelmű város körül nagy kiterjedésű homokterület fekszik bokrokkal és ligetekkel telve, melyekben az apró vad s különösen róka nagy mennyiségben tanyázik. A vadászatot egy benszülött tiszt, a Jemadar vezeti, ki már jó előre egész sereg hajtót gyűjt össze a szomszéd faluból, részben kutyákkal. Az előre kiszemelt helyre csoportosan mennek, a kutyákat rendesen megkötve vezetik, maga a Jemadar szép saliib-on vagy épen arab lovon megy elül. Ha közel érnek a vadászó helyhez, rögtön rendbe állnak s vonalban haladnak tovább.
A Jemadarnak rendesen igen éles gyakorlott szeme van s igy az ö lövése szokott lenni a jel, hogy a róka már mutatja magát. E pillanatban a Jemadar szélsebesen nekiereszti lovát, hosszu haja s Lengő fehér öltönye a szélben festői látványt nyújt, s az eleresztett kutyák hangos csaholással iramodnak utána. Azt hinné az ember, hogy a vadászat igen rövid ideig tart tényleg azonban a ravasz róka még e gyakorlott vadászokat is megfuttatja s gyakran csuszszan ki üldözői soriból, midőn mindenki azt hinne, hogy már a kutyák fogai közt van. Néha megtörténik, hogy a róka egészén megmenekül s eltűnik: ilyenkor a sor ismét összejő s lassú mozdulatban indulnak el inas rókát keresni. A Jemadar mindenütt elül van s nincs rá eset, hogy a hosszú lovaglás kifárasztaná. Vad nélkül nem tér vissza, becsületes muzulmán lelke nem is vinne rá, hogy ingyen fizessék.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. február 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Richter V.: Udvari rókavadászat Buda környékén
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1655x961 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna