D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Oldal_22_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lelencz-leányok sétája Salamancában
B e s o r o l á s i   c í m : Lelencz-leányok sétája Salamancában
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Hayes
U t ó n é v : William
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 5. sz. (1880. február 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Szociológia, társadalomkutatás
A l t é m a k ö r : Gyermekek, ifjúság
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Gyermekek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : árvaház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lánygyermek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : apáca (szerzetes)
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : házasság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kolostor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Salamanca
G e o N a m e s I d : 3111108
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Spanyolország
G e o N a m e s I d : 2510769
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lelencz-leányok sétája Salamancában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Salamancában, midőn a leánygyermekek már eladó kort élnek, minden évben keresztülvezetik őket a város utczáin, hogy a házasulandó férfiaknak alkalmuk nyíljék nőt szemelni ki maguknak közülök.
A leányok csoportja, e különös szokást ábrázoló képünkön épen abban a pillanatban van feltüntetve, mikor a jámbor apáczanénék vezetése mellett és kíséretében kilépnek a kolostor lépcsőházán. A jelenet festői voltát fölötte emeli a jellemzetesség, melyaz arczkifejezéseken látható. Ott egy öreg pápaszemes piperkőcz, a ki szemlét tart az elhaladók fölött, s kire egy idősebb leány veti tekintetét emitt egy félénk leányka, kit épen most szólít meg egy ifjú, fölajánlva neki szivét, kezét a mögöttük jövő félig kíváncsi, félig irigy tekintetet vet a boldogokra, míg a mellettök haladó, ugy látszik, nem gondol a férjhezmenetelre. A kolostorra van függesztve átszellemült tekintete, mint a ki ott keresi üdvét. A leányok némelyike az erkélyeken legelteti szemeit, míg az apáczák mennek csendesen, szenvtelenül, nem tekintve se jobbra, se balra, mint a kiket ez az egész dolog nem érdekel.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. február 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdélyi Mór: A király a Fehér-kereszt-egylet lelencházának felavatásán 1897 szeptember 23-án
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1770x1043 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna