D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Oldal_08_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Verseny a pusztán
B e s o r o l á s i   c í m : Verseny a pusztán
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Arnould
U t ó n é v : Georg
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
1843-?
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-27
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 2. sz. (1880. január 11.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lóverseny
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : puszta
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovas kocsi
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ostor
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Verseny a pusztán. - Arnould G. tanár rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A német festő, meglehetős jellegzetességgel jellegzetességgel adta vissza azt a jelenetet, midőn a hármas fogat a kettest elhagyja. De ott egy kicsit elhagyta emlékező tehetsége, vagy után a fantáziája ragadta elő, mikor az alföldi, magyar paraszt-szekeret kissé megczivilizáltan rajzolja első ülés és első saroglya nélkül, s csikóst ültet, vagy inkább állit a kocsis helyére, kurta nyelű karikás-ostorral, a mi nem igen van a valóságban igy, s ha ez esetben talán kivételesen ugy volt, - hát az legföljebb arra vall, hogy házigazdája, az illető gróf, a különczségeket nem veti meg. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. január 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Goró Lajos: A budapesti lóversenyekről : Czélpont előtt.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1900x1352 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna