D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A gőzház
B e s o r o l á s i   c í m : Gőzház
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A fakír
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-26
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2003-07-10
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 1. sz. (1880. január 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keleti vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszet
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fakír
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vallásosság
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : koldus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : férfi
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : India
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A gőzház: A fakír.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A fakirok, a szájedek-kel együtt, vallásos koldusok testületét képezik, kik gyalog vagy lóháton koldulnak s az alamizsnát - ha készséggel nem nyujtatik - ki is tudják erőszakolni. Az önkéntes vértanú szerepétől sem riadnak vissza, s nagy tiszteletben állanak a nép alsó osztályainál.
A mi fakirunk magas termetű férfiú volt, öt láb és kilencz hüvelyk. A negyven évet legfölebb egy-kettővel haladta tul. Alakja a szép maharutta-faj jellegét viselte magán, különösen a mindig éber fekete szemeiből kilövellő fényben, de arcza a himlő ezer apró sebhelyeitől volt eléktelenítve. Termete, aczél izmaival ép oly finomnak mint erőteljesnek látszott. Különös ismertető jele, hogy balkezén egyik ujja hiányzott. Rőt haját turbán födte, de testét a derekán megkötött rongyos vászoning félig meztelenül hagyá, lába is meztelen volt. Mellén élénk színekben, tetorirozva, tűnt föl a két fő hindu istenség jelvénye, a Yisnu negyedik megtestesülésének oroszlánfeje s a vad Szíva háromszemü háromszöge. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. január 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tornai Gyula: Arab koldus
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 604x885 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Verne Gyula A gőzház c. regényének illusztrációja.
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna