D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Thurzó-síremlékek Lőcsén
B e s o r o l á s i   c í m : Thurzó-síremlékek Lőcsén
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Thurzó János
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : dombormű
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 1. sz. (1880. január 4.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : dombormű
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : síremlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : márvány
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lobogó
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kard
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : címer
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oroszlán
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rózsa
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Thurzó János (1437-1508)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Lőcse
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Thurzó-síremlékek Lőcsén: Thurzó János. 1508.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Thurzó János (Lőcse, 1437. április 30. - Nagybánya, 1508. október 10.) vállalkozó, körmöci főkamaragróf (1496-1507). (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Thurzó János, a magyar bányászatnak úgyszólván megteremtője, krakkói polgármester korában, György fiával együtt 1490-ben örök áron megszerzé Corvin János felvidéki bányáit. E birtok lön a Thurzó nemzetség későbbi dusgazdagságának alapja. Thurzó János ugyanis, közönséges munkás álruhájába öltözve, Velenczében eltanulta az érczválasztásnak, a köztársaság műhelyeiben legnagyobb titokban tartott finomabb módját. Ebbeli ismereteit saját bányáiban nagyszerűleg érvényesíté. Azelőtt az érczet olvasztás és elválasztás végett ki kellett vinni az országból ő azonban, 1496-ban Ulászlótól engedelmet nyervén olvasztók állítására, azt a munkát idehaza végezte. Már ez, maga, kivált a korhoz merve, oly ismeret hogy az, a ki egy egész országban legelőször sajátította el, megérdemlé, hogy első legyen anyagi tekintetben hazájában.
A Thurzó-család a lőcsei. sz.-Jakabról nevezett parokhialis egyházat családi sírboltul használta. E templom keresztelő kápolnájában emelkedik Thurzó János vörösmárvány, dombormivű síremléke. Pánczélos vitéz jobbjában lobogót tart, bal keze egyenes kardot szorit csípőjéhez, lábai oroszlánon nyugszanak, mely mellett czimerén: növekedő oroszlán és három ötszirmu rózsa. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. január 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mühlbeck Károly: Thurzó Elek
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Thurzó Gábor
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Thurzó-ház és Honvéd-emlék Lőcsén
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 746x1068 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna