D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : b6710.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/005400/005417/b6710_kiskep.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek006866
C Í M 
F ő c í m : Hegyek I. - B/67/10
B e s o r o l á s i   c í m : Hegyek I. - B/67/10
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Váli
U t ó n é v : Dezső
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1942-
V I A F I d : 50304891
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-10-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Váli Dezső grafikái
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : B/67/10
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : 1967
M é r e t   /   t e r j e d e l e m : 15x18,4 cm
T e c h n i k a : tus
T í p u s : grafika
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Váli ouvre
U R L : http://deske.hu
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1967
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 899x485 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : fekete-fehér
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer