D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarhadtrtnelm00mill_0797.jpg
C Í M 
F ő c í m : Báthory István vértezete
B e s o r o l á s i   c í m : Báthory István vértezete
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Weinwurm
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-01-25
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-09-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
S z e r z ő : szerk. Szendrei János
M e g j e l e n é s : Budapest : Kereskedelemügyi minister, 1896
T í p u s : katalógus
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Haditechnika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : újkor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lelet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : régészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : páncélruha
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Báthory István (1555-1605)
V I A F I d : 22161563
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 16. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Báthory István erdélyi fejedelem hadi díszvértje, vasból, kékre futtatva és széles vonású aranynyal tausirozott díszítményekkel ékítve, mely utóbbiak mind ugyanazon keleti motivumokkal birnak, mint a milyenné azok hazánkban átalakultak az erdélyi ötvösök kezei alatt és a mint azokat később Kecskeméti Ötvös Péter híres ötvös mintakönyvében is megtaláljuk. A vért alja úgynevezett félrákpánczélzat, a mely három részből van összeszegecselve. A hónaljnál szintén külön lemez, a gallérnál pedig három egymásba tolható lemez van egybeszegecselve. A mell közepén a kiugró melléi két oldalán a keresztre feszített Jézus alakja van aranyozott vésetben. E kép hátterében egy tornyos vár részlete látható, bizonyára Báthorynak valamely vára, vagy a készítés helye. A hat lemezből álló rákczombvért díszítése teljesen egyezik a mellvért díszítésével és szíjazat által rézcsattok segélyével van a vértezethez csatolva. A sisak magyar-keleti alak, kissé nyomott csúcsos és 30 kúpszeletre csiszolt sisaksapkával, három lemezből álló, középen szívalakúan kidomborodó halántékvérttel, rövid rákfarkas nyakvérttel és finoman áttört orrvédővel bír. Aranynyal tausirozott gazdag keleties díszítése hasonló a vért ékítéséhez. A halántékvért apró szegekkel több sorban kivert. A sisak piros selyemmel béllelt s minden fülvértről két piros és sárga selyemmel borított szalag lóg le.
A czombvért 32 ctm. hosszú, a mell hossza 43 ctm., bősége 61 ctm. A sisak 21 ctm. átmérőjű és 19 ctm. magas.
Az egész fegyverzet 1565 körül készülhetett. (Lásd: W. Boeheim: Führer durch die Waffen-Sammlung. 79. lap. 396. szám. és dr. Szendrei János, Magyar hadtörténelmi emlékek a külföldi múzeumokban. Hadtört. közi. 1893. évf.)
A bécsi udvari fegyvergyűjteményből. "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/11800/11889/pdf/11889_2.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weinwurm Antal: Báthory István díszpallosa
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1627x2733 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna