D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarhadtrtnelm00mill_0501.jpg
C Í M 
F ő c í m : Buzogányok
B e s o r o l á s i   c í m : Buzogányok
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Weinwurm
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-09-28
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-09-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
S z e r z ő : szerk. Szendrei János
M e g j e l e n é s : Budapest : Kereskedelemügyi minister, 1896
T í p u s : katalógus
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Haditechnika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : újkor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lelet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : régészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonai felszerelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fegyver
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 17. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "3031. Tollas díszbuzogány, keleti forma. Eredetileg hét nephrit szárnynyal, amelyek közül azonban kettő hiányzik. A szárnyak aranynyal kitöltött vésett vonalas díszítések és arany foglalatú türkiszekkel kirakottak. A nyelet egy 18 ctm. hosszú nyolcz oldalú csiszolt kristály darab képezi, amelyhez a 15 ctm. hosszú tokos buzogányfej és a 13 ctm. hosszú ugyanolyan arany nyélűvég van rövid csap által beerősítve. Az arany részek bevésett keleti virágdíszszel és vörös, valamint zöld levél-lombú zománczczal ékítvék. A nyél végén és alján egy-egy rabint van befoglalva. A zománcz indo-perzsa munka. Hossza 49 ctm., súlya 900 gramm. xvii. század.
3033. Díszbuzogány, körte alakú fejjel, amely fölül erősen lelapított s tíz sodrott huzal által tíz czikkelyre osztott. A czikkelyek köze pontozott alapú s kiemelkedő négyszögekkel díszített. Minden egyes czikk közepén rekeszes foglalványban négy-négy ékk és pedig smaragd és hyacint váltakozva van megerősítve. A fej tetején egynagy tojásdad alakú türkisz, tizenhat darab kisebb smaragd által körülvéve, az alját pedig tizenhat türkisz ékíti. A fejen összesen tizenöt nagyobb smaragd, tizenhat nagyobb hyacint ékkő van (nyolcz rekeszből hiányzik az ékkő). Nyele középen piros bársonynyal bevont, az alján pedig aranyozott ezüst foglalványnyal bír, amely kivert lombdíszítést mutat s felső szélén tizenhat kis türkiszszel befoglalt, végén pedig egy nagy türkiszszel van díszítve. A nyél hossza a fejjel együtt 61 ctm. Súlya 500 gramm. XVII. század.
3617. Díszbuzogány, körtealakú fejjel. Keleti alak. A fej és nyél végig aranyozott ezüsttel bevont, a mely persa styl vésett virágdíszszel és sűrűn berakott rekeszes foglalványú türkiszekkel ékített. A fej felső lelapított részének közepén egy nagyobb, szélein hat kisebb köralakú apró rubintos és aranynyal bevert virágdísz nephrit kő és hat nagyobb csúcsos türkisz van rekeszes foglalványban alkalmazva. A fej oldalán apró türkiszek között négy nephrit van befoglalva. Az ékkövek száma összesen 330 türkisz és 12 nephrit = 342 drb. Hossza a fejjel együtt: 73 ctm., a fej átmérője: 10 ctm., súlya: 1 kiló 400 gramm. A fej belseje gypszszel van kiöntve, xvii. század.
3514. Díszbuzogány, kilencz háromszögalakú vékony gerezdes fejjel, aranyozott vörös rézből. A fanyél reczézett ezüstlemezzel bevont s két végén áttörtmívű aranyozott ezüstpánttal. A nyél közepe táján két arabeszk díszítés aranyozott ezüst boglár van a reczézett ezüstlemez felett alkalmazva. A fej hossza: 10-5 ctm., a nyél: 71-5 ctm. Súlya: 1 kiló. XVII. Század.
3129. Buzogány, tűzben aranyozott vörösrézből gömbfejjel, amely domborúan öntött német-renaissance ékítménynyel díszített. A nyél felső harmada sok oldalú, egy harmada sima s rajta a következő felirat van bevésve: ICH•IVLIVS VÖLCKHER•VON•FREYBERG | ZVMEISENBERG. TEVTSCH•ORDENS | HOFMAISTER • ZV • ALSHAVSEN | HAB DIESEN•PVSIGAN AVS•DEM•VNDER VNGERISCHEN. ZVG ANHAIM GEBRACHT ] ANNO 1-5 -9-7. A nyél alsó harmada pikkelyszer díszítéssel bír. A nyél hossza 53 ctm., a gömb átmérje 7 ctm. Súlya 1 kiló.
3034. Díszbuzogány, aranyozott ezüst, hét gerezdes fejjel. Az egyes gerezdek széle csipkézett s lapjai vésett díszítések. Minden egyes gerezd alsó részén félhold alakúan áttört. A nyél erős fekete bőrrelbevont és mindkét végén perzsa stíl vésett díszítés aranyozottezüst foglalványokkal ellátott, amelyek még nielló díszítést is mutatnak. A nyél hossza a 9 ctm. hosszú fejjel együtt 61 ctm., az egyes gerezdek hossza 7 ctm. Súlya 600 gramm. XVII. század. "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/11800/11889/pdf/11889_2.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weinwurm Antal: Buzogányok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1547x2633 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna