D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarhadtrtnelm00mill_0238.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szakálas lándzsa, alabárd, lándzsa, lándzsaszurony és lándzsás csatabárd
B e s o r o l á s i   c í m : Szakálas lándzsa, alabárd, lándzsa, lándzsaszurony és lándzsás csatabárd
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-02
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-09-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
A   t í p u s   n e v e : tárgy
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
S z e r z ő : szerk. Szendrei János
M e g j e l e n é s : Budapest : Kereskedelemügyi minister, 1896
T í p u s : katalógus
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Tárgyi népművészet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : középkor
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fegyver
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lelet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : régészet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vágófegyver
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bárd
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szúrófegyver
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szurony
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lándzsa
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 14-16. század
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szakálas lándzsa (Knebelsponton), kovácsolt vasból. A lándzsa pengéje levél alakú, közepén egészen a csúcsig menő erős bordával, alján három lyukkal ellátott szakállal. A keményfa nyélre két erős szöggel van a lándzsa pengetokja rászögelve. A penge hossza a tokkal együtt 39 ctm., legnagyobb szélessége 9 ctm., a szakálas rész 11 ctm. A nyél hossza: 1.30 m. A XVI. századból.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Alabárd, német, csiszolt vasból, melynek nyéltokja a bárdlap közepéig nyúlik be. A bárdlapból fölül egy négyélű lándzsa-szurony, a fokából pedig egy háromszög alakú tüske nyúlik ki. A nyéltok a négyszögű tölgyfa-rúdhoz hosszú vasfülekkel van leszögezve. A bárd fokában a stilizált liliom, XIV. századbeli lyoni kovácsbélyeg van beütve. A bárd hossza szuronyával együtt 34 ctm., a bárdlap éle 18 ctm. XIV. század.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lándzsaszurony (Kriegssichel), csiszolt aczélból, nyéltokkal, mely hosszú tölgyfa nyélre van ráhúzva és négy leszögezett, hosszú vasszalaggal hozzáfoglalva. A nyéltok végére egy vastányér alakú foglalvány van ráhúzva. Az izmos nyéltok hat lapra van alakítva s ebből az eleinte egyélű, - négy ötödrészben pedig kétélűvé alakított, nádlevél alakú vastag szurony nyúlik fel. A szurony hossza nyéltokkal együtt 68.5 ctm., a rúd hossza 160 ctm. XVI. század.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lándzsás csatabárd (Kriegshippe), csiszolt vasból, melynek bárdlapja elől-hátul élezett éle a középen dombosan kiül, és lándzsa alakú hegyes csúcsban végződik. Fokát két vasfül képezi, melyek közül egyik a bárdlap közepén, a másik a bárdlap alján van alkalmazva s azokon át a vaspánttal borított hosszú farúd át van dugva. XIV. század.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Alabárdok, nyárs
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1515x2646 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Maczelka Árpád