D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarhadtrtnelm00mill_0199.jpg
C Í M 
F ő c í m : Püspöki harczi kalap
B e s o r o l á s i   c í m : Püspöki harczi kalap
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Richter
U t ó n é v : Aurél
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1870-1957
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-03-27
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-09-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
A   t í p u s   n e v e : tárgy
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
S z e r z ő : szerk. Szendrei János
M e g j e l e n é s : Budapest : Kereskedelemügyi minister, 1896
T í p u s : katalógus
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Haditechnika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : páncélsisak
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonai fejfedő
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : páncélruha
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kovácsolt páncélok és fegyverek
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : középkor
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Püspöki harczi kalap, vaspántokból álló, sisakkal együtt. A széles felhajtott karimájú kalap nemezből készült, s karimája a belső oldalán piros bársonynyal borított s aranynyal és ezüsttel szőtt paszománttal szegett. A kalap belseje hálózatosán átvarrt zöld bársonynyal bélelt és két oldalán egy-egy fél méter hosszú széles zöld selyem szallaggal bir, amelyek azonban már foszlányokban vannak. Az ostromsisak egy vas abroncs körül megersített hét darab 2 ctm. széles vasléczből és két keresztben álló 2'8 ctm. széles vaslemezből áll, mely utóbbiak, mint a fejtető keresztlemezei az abroncshoz hozzá vannak forrasztva és szögecselve. A hét vaslécz közül három hosszabb s végükön kevéssé kifelé hajlók s a kalap karimáján keresztül menve részben tarkó, részben orrvédül szolgálnak. A sisak ormán jeruzsálemi kereszt áll, aranyozott sárgarézből, körülötte öt 17 ctm. hosszú tolltartó hüvelylyel. A kereszt mind a két oldalán : IN HOC f SIGNO f | VIN CES felirat van bevésve. A kalap átmérője 19 ctm., magassága 10 ctm., a kereszt magassága 9 ctm. A tarkó és orrvéd hossza 20 ctm., a két füllemez 15 ctm., a két alsó részén kevéssé kifelé hajló szemlemez 17 ctm. hosszú. A kalap súlya 1 kilo 300 gramm.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Richter Aurél: Páncélsisak
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1378x1194 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer