D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarhadtrtnelm00mill_0197_1.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pallos
B e s o r o l á s i   c í m : Pallos
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-03-27
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-09-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
A   t í p u s   n e v e : tárgy
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
S z e r z ő : szerk. Szendrei János
M e g j e l e n é s : Budapest : Kereskedelemügyi minister, 1896
T í p u s : katalógus
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Tárgyi népművészet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Haditechnika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : középkor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lelet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : régészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kard
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 16. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Pallos, rövid, úgynevezett Ochsenzunge. A markolatánál 8 ctm. széles penge fokozatosan keskenyedik és 56 ctm. hosszúságban hirtelen kihegyesedik s olyan mintha a végén két oldalt le volna szegve. A penge egyik oldalába kerülékben levelek által körülvéve egy mythologikus álló ni alak lábszárain paizsban T felett álló S bets beütött kovács bélyeggel van kivésve. A penge másik oldalán hasonlóan renaissance ni alakot látunk hosszú ruhában szintén a lábába ütött bélyeggel. A penge közepe táján mindakét oldalán egyenlő női fej van kivésve. A markolata áttört gothikus gombbal, sodrony diszítés, keresztvasa közepén kiszögell csúcscsal bir és gyengén meghajlított. A markolat és a fekete bőrrel bevont vasfoglalványu fa hüvely ujabbkori. A penge XVI. századi. Súlya egy kilo. Erdélyi múzeum-egylet régiségtára. Pallos, kétél, tompa hegyben végződő, széles sima pengével, melyen egy oldalt kereszt alatt PM betűk, ez alatt egy akasztófa, hozzátámasztott lajtorjával, alább párhuzamosan állított négy pálcza és azon alul egy kerék van bevésve és rézzel kiöntve. A baloldalon nyúzó kés, ez alatt hóhérbárd és sepr. Valamennyi bevésett rajz sárgarézzel van kiöntve. Markolat magyaros, a vége sasfejszeren elrehajlott és vassal födött, melyen egy kis vasgomb ül. Keresztvasa a markolatfejből kiindulva lapos végén a penge irányában lefelé görbül. A penge eredetileg hóhérpallos lehetett, mit a rézzel kiöntött rajzok is mutatnak s az azok közt alkalmazott bárd a XVI. században használt csatabárdokhoz hasonló, de arányosabb alkotása.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Honfoglalás korabeli magyar kard
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1669x635 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer