D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarhadtrtnelm00mill_0041.jpg
C Í M 
F ő c í m : A magyar honfoglalás utjának térképe a névtelen jegyző szerint
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar honfoglalás utjának térképe a névtelen jegyző szerint
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A honfoglaláskorabeli és Árpád kori régészeti leletek feltüntetésével
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Hátsek
U t ó n é v : Ignácz
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1828-1902
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Pauler
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Szendrei
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Weinwurm
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-25
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-09-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térkép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
S z e r z ő : szerk. Szendrei János
M e g j e l e n é s : Budapest : Kereskedelemügyi minister, 1896
T í p u s : katalógus
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Történelmi térképek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : térkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : honfoglalás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : régészeti lelet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : régészet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírhely
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírlelet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Anonymus (III. Béla jegyzője) (12-13. sz.)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Árpád-kor
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kalandozások kora
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 10. század
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A magyar honfoglalás útjának térképe, a névtelen jegyző nyomán. A honfoglaláskorabeli és Árpádkori régészeti leletek feltüntetésével. Tervezték: Dr. Pauler Gyula és Dr. Szendrei János. Rajzolta Hátsek Ignácz. Hossza 2 mtr és 2 ctm. Szélessége 1 mtr és 29 ctm. A térképen levő vörös csillagok a honfoglaláskorabeli sírleleteket (a kék csillagok az Árpád-korabeli lelőhelyeket) tűntetik föl. A lófejek pedig az ugyanezen korbeli azon sírleleteket jelzik, a melyekben az emberi csontvázakkal együtt eltemetve lócsontvázak is találtattak, a mi jellemző a pogány-magyarkori temetkezésekre. Miután e régészeti leletek, mint azt e térkép is feltünteti, lépésről-lépésre kísérik a honfoglalásnak a névtelen jegyző által leírt útját, ez utóbbinak sokszor kétségbevont hitelességét jelentékenyen bizonyítják. Az Árpád-kor, a vezérek- korabeli emlékek technikájával sok tekintetben megegyező, mintegy átmeneti motivumu emlékeket hagyván hátra s az Árpádkori várnépség a honfoglalás első telepeinek helyén alakúlván meg, e tanulságos viszony feltüntetése czéljából jegyeztettek fel e térképen az Árpád-korabeli régészeti, jobbára sírleletek is.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyarország a honfoglalás végén
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3399x2169 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Maczelka Árpád