D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 699_762_pix_Oldal_10_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egy afghán főnők és kísérete
B e s o r o l á s i   c í m : Egy afghán főnők és kísérete
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 46. sz. november 16.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vezér
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országút
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utazás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Afganisztán
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Afghán főnök és kísérete
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az angolok harcza az afghánokkal messze földön fölkeltette a közfigyelmet az afghán nép iránt, s annak nemzeti sajátságairól, különböző jellemző alakjaikról még ma is gyakran találunk képeket s leírásokat különösen az angol lapokban. Ilyen kép az is, melyet most mutatunk be olvasóinknak s mely Simpson angol rajzoló munkája után készült, ki a Khaiber-völgyben és Dsellalabad mellett, mely neveket az utóbbi időkben oly gyakran emlegettek, az afghán nép szokásáról, öltözetéről és életmódjáról beható tanulmányozásokat tesz. Képünk egy tekintélyes afghán főnök utazását ábrázolja. Valóságos patriarkhális alak a bibliai időkből, de kissé átalakitva a harczias jelleg által, mely az afghán népek sajátságos viszonyainak megfelel. Diszes turbán, egyszerű, de drága bársony kaftán fedi testét, arczán méltóság s komolyság tükröződik vissza, s ennek teljesen megfelel lova lassú menése. Elül leghívebb szolgái mennek hosszú kovapuskákkal s más kézi fegyverekkel ellátva, hátul pedig testőrsége, mely valóban egészen harczias kinézésű, teljesen ellentétben a nyugodt öreggel." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 34. sz. augusztus 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az afghán elégetése Dsellalabadban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1651x1101 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet