D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 569_698_pix_Oldal_21_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kállay Béni
B e s o r o l á s i   c í m : Kállay Béni
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 41. sz. október 12.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Kállay Béni (1839-1903)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államférfi
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszterelnök
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kállay Béni
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Kállay-nemzetség a leghatalmasabb ős-nemes családok közé tartózott. Nem csak ősi fészke, Nagy-Kálló, nem csak egész Szabolcs, az egész ország tele van ma is Kállayakkal. De annyival érthetőbb, hogy a Kállay-familia uradalmai nagyrészt elúsztak a századok árjával. Kállay Béni azon kevesek közül való, kik még birják az ősi vagyont. Az ő kezén vannak még azok a Brankovics-uradalmak is, melyeket Mátyás király a megnótázott szerb despotától elkobozva, annak a Kállaynak adományozott, akinek a család azt is köszöni, hogy ama kevesek egyike, melyek az ősmagyar sárkányrendnek jelvényével, szárnyas kígyóval körítve viselhetik czimerüket. De Kállay Báni sem jött ezekkel a birtokokkal a világra. Nagy részük zálogban volt, és úgy pörölte vissza, részint kora özvegységre jutott édes anyja, egy régi módi magyar dáma, több egyszerűséggel, férfias erélylyel, szívnek és elmének alaposabb műveltségével, mint a mennyit ma rendesen találni lehet részint egészen fiatal ember korában ő maga. Jövedelmét 30,000 frtra mondják lehet több, lehet kevesebb de mindenesetre nagyon rendes és egyenletes, mert angol rendszer szerint bérben van minden Kállay maga csak annyiban gazdálkodott, a mennyiben mint fiatal ember a maga kezével megpróbált mindent, kapálástól, kaszálástól, zsákhordástól egész egy gulya megitatásáig, és igyekezett mindezt arra a virtuozitásra vinni, mint a minőre a vívást, lövést, lovaglást vitte." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 41. sz. október 12.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az 1867. évi kiegyezést követően gróf Andrássy Gyula miniszterelnök javaslatára került a közös külügyminisztériumba. 1868 és 1875 között az Osztrák-Magyar Monarchia belgrádi főkonzuljaként és diplomáciai ügyvivőjeként teljesített szolgálatot. 1875 és 1878 között országgyűlési képviselő a Szabadelvű Párt színeiben, ahol a bel- és gazdaságpolitikában Sennyey Pál, míg a külpolitikában Andrássy Gyula irányvonalát támogatta. A Kelet Népe politikai napilap felelős szerkesztője 1876-ban. Az 1877-1878. évi orosz-török háború kirobbanása kapcsán elfoglalt álláspontja a konzervatív pártfeleitől való végleges eltávolodáshoz vezetett. 1879-ben, visszatérve a közös külügyminisztériumba, osztályfőnök, majd rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri címmel és jelleggel felruházott képviselő volt az európai kelet-ruméliai bizottságnál. 1881-ben a minisztérium tényleges vezetését látta el, így ő írta alá az első osztrák-magyar-olasz szövetségi szerződést. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Kálnoky és Kállay Béni miniszterek a magyar delegáczióban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kállay Béni
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 880x991 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet