D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 473_568_pix_Oldal_10_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egyiptom csodái
B e s o r o l á s i   c í m : Egyiptom csodái
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 32. sz. augusztus 10.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Iszlám
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületmaradvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakóépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Egyiptom
G e o N a m e s I d : 357994
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Karnak
G e o N a m e s I d : 360964
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Egyiptomból - Ramszesz kéjpalotája
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az udvarból nyiló kapu 91 láb magas, és némileg előkészít azon óriás méretű látványra, melynek ezen kapu átlépése által tanúi leszünk. Ámulva jár végig szemünk azon nagyszerű palotán, melyet három ezred év előtt I. Szethosz építtetett és II. Bamszesz faragványokkal díszített. Rengeteg oszlopjai és kőlapjai óriások nemzedéke által látszanak összerakva lenni. 134 óriási oszlop hét sorba állítva, hordja a szörnyű sziklákból faragott kőlapokat, melyek e templomcsarnok tetőzetét képezik. A csarnok 164 láb mély, szélessége 320 láb, ugy hogy összesen 52,480 D láb területet foglal el. A mily nagy területet foglal el a csarnok, ép oly nagy méretűek az oszlopok egyik-egyik 42 láb magas és 27 láb átmérőjű. Az oszlopok arany alapon élénk színnel festett hyerogliphokkal és képekkel vannak diszitve. Az oszlopok talapzatai lándzsa-alakú virágdiszitményekkel, lótusgyökerekkel vannak befuttatva. Egyik képünk e csarnok középoszlopai közül tüntet föl néhányat. A színek, melyekkel e faragványok festve vannak, ma is élénkek és tiszták, hogy bámulni lehet az ó-kori egyiptomiaknak a festészetben való előhaladását." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 32. sz. augusztus 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kairó : A fellegvár és várpalota. Mehemed Ali mecsetje. Hasszán szultán mecsetje
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1137x1352 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet