D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_472_pix_Oldal_11_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Iszmail pasa
B e s o r o l á s i   c í m : Iszmail pasa
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 26. sz. junius 29.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Afrikai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : arisztokrata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ismāīl (Egyiptom: alkirály) (1830-1895)
V I A F I d : 37724276
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Egyiptom
G e o N a m e s I d : 357994
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Iszmail pasa.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Iszmail már családi hagyományból is azon volt, hogy a portótól minél függetlenebbé tegye magát s az uralkodást egyenes származékainak biztosítsa, a mi nem történhetett meg máskép, mint a hagyományos trónöröklési rend fölforgatásával. Szerencséjére Abdul Aziz szultán is hasonlóban mesterkedett s igy a terv nem látszott kivihetetlennek. Pénz, nagyon sok pénz, ajándékok, a megvesztegetések minden neme oda segítették végre Iszmailt, hogy a trónöröklés az ő kívánságához képest nyert szabályozást. Fivére, Musztafa Fazil pasa, a trónörökös, száműzetett, s Tevfik pasa, az alkirály fia lépett helyére. A öröklési rend 1873. jul. 8-án adatott ki s ugyanakkor szerezte meg Iszmail, a már igen kicsinylett pasa helyett a khediv czimet, mely szószerint fordítva fő-ördögöt jelent s találóan jellemzi a keletiek czimkórságát. Ugyanezen fer-mán által Egyiptom csaknem egészen függetlenné lön a portától, a khediv belügyeiben egészen souverain hatalommal intézkedhetik, sőt külpolitikát is űzhet a maga szakállára. A szultán felsösége csak annyiban nyer kifejezést, hogy az alkirály a szultánnak évenként másfél millió forintot fizet, pénzére a szultán tugráját vezeti s a hadsereg a szultán zászlóját viszi." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 26. sz. junius 29.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Iszmail pasa (1830. december 31. - 1895. március 2.) 1863-tól egyiptomi alkirály volt, 1879-ben a britek elmozdították. Hatalma modernizációt hozott az országnak, ám súlyos adósságot halmozott fel. Filozófiáját jól összefoglalja a következő tőle vett idézet: "Országom többé nem afrikai már Európa része vagyunk. Így számunkra természetes a korábbi megoldások elvetése és új utak keresése, más minták a saját társadalmi helyzetünkre való lefordítása". (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Iszmail pasa
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1144x1140 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet