D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_472_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Eötvös emlék Ercsiben
B e s o r o l á s i   c í m : Eötvös emlék Ercsiben
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 26. sz. junius 29.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Eötvös József (1813-1871)
V I A F I d : 64044769
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temetkezési hely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ercsi
G e o N a m e s I d : 3053283
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Eötvös emlék Ercsiben
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A férfiú, kiben a gondolkodó a költővel s az államférfi a szerető szivü emberrel oly ritka összhangban egyesült, nem született ugyan Ercsiben, de itt játszotta gyermekjátékait, - mert anyja után, a ki Lilién német bárónő volt, s ennek anyja viszont Szapáry grófnő, az egykor Szapáry-birtok Ercsi az Eötvösöké volt akkor,s gyermekemlékei ide kötvén, itt kívánta aludni végálmát is, mikor pedig a birtok már rég idegen kézre szállt. A kápolnában szülői porok sem várták atyja Velenczén (Fehérmegyében), anyja Budapesten a kerepesi temetőben van eltemetve. De neki mégis az volt utolsó kívánsága. Miért ? ki tudná megmondani ? Talán nemes önérzetében, melylyel márványszobor helyébe eszméi diadalát kívánta s jósolta magának emlékül, elgondolá, hogy a Dunáról naponként az utasok százai vetnek egy pillantást az ercsii kápolnára, mely ugy néz alá a viz tükörére, mint a Loreley a Rajnára a német mondában s a Heine költeményében, s ugy megkapja az utasok szivét s egy perezre legalább varázskörébe vonja képzeletüket. s ha naponként csak száz ember gondol is Eötvösre egyperczig, s a száz közül csak tíz elmélkedik komolyan Eötvös eszméiről, melyekért lelkesült, s müvéről, melyet végrehajtott: mennyivel siettetné ez szellemi feladataink megközelítését." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 26. sz. junius 29.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Vásárosnaményi báró Eötvös József (Buda, 1813. szeptember 3.[1] - Pest, 1871. február 2.) magyar jogász, író, a Batthyány-kormány, majd az Andrássy-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság elnöke, Eötvös Ignác politikus fia, Eötvös Loránd fizikus apja. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Eötvös József
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Eötvös József báró síremléke Ercsiben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Eötvös József báró idősbkori arczképe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1131x1309 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet