D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 565_660_pix_Oldal_05_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : A miskolczi vész
B e s o r o l á s i   c í m : Miskolczi vész
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A nagy torlasz
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Hermann Ottónak a helyszínen készített vázlata után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Angerer
U t ó n é v : Carl
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1838-1916
V I A F I d : 169616662
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Göschl
U t ó n é v : Alexander
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1848-1900
V I A F I d : 242792588
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Hermann
U t ó n é v : Ottó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-10-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 25. évf. 37. sz. (1878. szeptember 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Vízügy általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : patak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : árvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Miskolc
G e o N a m e s I d : 717582
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1878
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A miskolczi vész: A nagy torlasz. (Hermann Ottónak a helyszínen készített vázlata után.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A miskolczi katasztrófa legrémesebb részletei és látványai közé azok a torlaszok tartoztak, a melyek némely erős hidaknál - így a Czikó-utcza kőhidjánál - de kiváltképen a Szinvapatak malmainal képződtek.
Képünk a városmalom melletti torlasz halavány képét adja, ugyanazét, a mely az árt földagasztotta, az oldalak felé való kitörésre kényszeritette s az alsó piaczra nézve - hol legélénkebb a kereskedés, - másfelöl a part lakókra nézve is oly végzetessé tette.
Sok ember megfeszített ereje napokon át fáradozott e mindenképen iszonyatos khaosz szétszedésén. A torlaszokba volt betemetve a legtöbb boldogtalan áldozat, mely a felismerhetetlenségig összetörve-zuzva került napfényre s oly megható képét adta annak a gyöngeségnek és tehetetlenségnek, mely a haragvó természet közepette az ember osztályrésze.
Látva e torlaszt s alatta az egészen leapadt patak vizét, mely ott vájkálta útját a torlasz tö­vében, az ember esze mintha nem is akarta volna bevenni azt, hogy víz hordta össze e romokat; de ugy volt, mert a zavaros ár a falakat beszennyezve, világosan lerajzolta határait.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1878. szeptember 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: A miskolczi vész : A Peczepart a Veres-hidtól keletre
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szinva patak
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szinva híd
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1741x1247 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna