D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 277_372_pix_Oldal_16_Kep_0001b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Görögországból
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Görögországból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az athenei metropolita
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-10-03
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 25. évf. 22. sz. (1878. június 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keleti vallások
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metropolita
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : érsek
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : görögök
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi ruházat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Görögország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek Görögországból.
Az athenei metropolita.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Másik képünk az athenei metropolitát ábrázolja teljes ornatusában. A görögkeleti egyház főpapjai még teljesen megőrizték a byzanti pompát egyházi öltönyeikben. A mitra, mely a metropolita fején látható, gazdagon van kirakva drága gyöngyökkel és aranyozással. A ruhadarabok nehéz selyemből és gazdag aranyhímzéssel megrakva; minden oly fényes, oly ragyogó és szemkápráztató. Az alsóruha, fehér vagy piros selyemből, sztikharion (avqípiov) nevet visel, mely ha fehér, jelenti az isten tiszta és elévülhetlen világosságát, ha piros, hogy az ige (a megváltó) piros vérrel szabaditá meg az emberiséget; második ruhadarab egy keskeny szalag, melynek alsó vége rojt alakjában látszik, neve epitrakhilion, jelenti az égből alászállott isteni kegyet, harmadik az öv, negyedik a kézelő (epimánikia) jelenti az istennek mindent teremtő hatalmát; ötödik a térden látható négyszögű bojtos kendő, neve epigonation, jelenti a halál legyő­zését és a megváltó feltámadását; hatodik a felső ruha, mely virágos és aranyos hímzéssel van gazdagon megrakva, neve felonion, jelképezi az üdvözítő felső ruháját, melyet szenvedésekor viselt; hetedik a vállairól kereszt alakban aláfüggő vállruha, elül és hátul két-két kereszttel, neve omoforion. Van végül egy nagy palástja (mandiasz), mely azonban képünkön nem látható. Az érseki pálcza (ravdosz), az érseki hatalom jelvénye. A hol csak alkalmunk volt görög templomba betekinteni, mindenütt ily pazar fényt és pompát szemlélhettünk, teljes ellentétben a nép szegénységével.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1878. június 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossak József: Metianu János, az új nagy-szebeni metropolita
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Brankovics György
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 809x1244 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna