D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 751_838_pix_Oldal_12_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : A budapesti egyetem sebészeti kórodája
B e s o r o l á s i   c í m : Budapesti egyetem sebészeti kórodája
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 51. sz. (1877. deczember 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Felsőfokú oktatás
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Sebészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egyetem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sebészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A budapesti egyetem sebészeti kórodája.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A magyar tudomány-egyetem néhány rövid év alatt ime már a harmadik, sőt a könyvtárt is ide számítva, már a negyedik hatalmas és a kor igényeinek megfelelő oly épülettel gazdagítja a fővárost, melyekben a tudomány legújabb vívmányai a czélnak megfelelő alkalmazást nyerve, valódi világitó tornyaivá vannak hivatva válni a tudományosságnak, előhaladásunk, szellemi fejlődésünk és jövendő nagyságunk előbástyáinak azon a téren, melyen ma a nemzetek valódi nagysága keresendő: a kultúra terén.
Első volt a vegytani laboratórium, melynek eszméje és végrehajtása dr. Thán Károlynak köszönhető pár évre rá követte az élettani intézet az Eszterházi-utczában, mely dr. Jendrassik Jenő vezetése mellett jött életre most az egyetemi alaphoz tartozó ama telek-komplexumon, mely az ősz- és Mária utczák s az üllői-ut között terül, már egy harmadik hasonló intézet is működik: a sebész-műtői, sőt már a negyediknek, a boncztaninak épülete is kész ugyane telken, csak belső berendezésén dolgoznak, s tervben van még a belgyógyászati és szülészeti kórod a is, ugy hogy a városnak e része itt az orvostani legnevezetesebb intézeteknek impozáns telepe lesz. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. deczember 23.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Herczeg Zsigmond, Baumgarten Sándor, Weinwurm : A budapesti tudomány-egyetem új épülete
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weinwurm Antal: Tudomány-egyetem boncztani intézete
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weinwurm Antal: Tudomány-egyetem vegytani intézete
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1698x1453 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna