D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 751_838_pix_Oldal_09_Kep_0004.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ajándék Plevnának
B e s o r o l á s i   c í m : Ajándék Plevnának
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az oroszok Vracsából nőket és gyermekeket küldenek az ostromlott városba
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 50. sz. (1877. deczember 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ajándék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : család
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyermek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : éhezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ajándék Plevnának: Az oroszok Vracsából nőket és gyermekeket küldenek az ostromlott városba.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az oroszok Vracsa elfoglalásakor számos családot - aggokat, nőket és gyermekeket - fogdostak össze s maguk előtt hajtván, bekergették Plevnába Ozmán pasának - mint gúnyosan mondották - "ajándékul". Valóban emberies ajándék volt egy csapat éhezőt egy éhező hadsereghez küldeni. A "Daily News" egyik levelezője szivrehatólag irja le ama szerencsétlen foglyok kétségbeesett állapotát. Vagy tizenkét nőt s kétannyi gyermeket hurczoltak tova rozzant ökör-szekereken , félmeztelenül s reszketve a csípős, hideg szélben, mely a völgyön végig süvöltött. Az utolsó szekérben egy czigány család volt, hitvány rongyokba takarva s az éhségtől teljesen kimerülve. "Mikor a nyomornak e szomorú karavánja" - irja az emlitett levelező- "egy helyen pihenőt tartott, az éhhalállal küzködő gyermekeknek és nőknek pár darabka kenyeret adtak, kik azt szívesen megosztották a férfiakkal. Csonttá aszott kezek nyúltak a kenyérszeletek után s egy perez alatt morzsákká tördelték azokat vadul villogó szemek néztek sóvárgó kifejezéssel még több után, mert napok óta most láttak ennivalót először. A katonák saját részletök egy részét dobták a szerencsétlen éhezők közé, a szekereket gabonával rakták meg s tovább indultak. Az egyik nő félre ült a pihenés alatt és nem vett részt a "lakomában". Mozdulatlanul ült ott s mikor a többiek ettek, a földre vetette magát és zokogott. Mikor az oroszok Vracsát bevették, e nő revolvert ragadott és egy orosz katonát lelőtt, s most azért vonult félre a többi nőktől, mert azok gyilkosnak nevezték őt." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. deczember 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A plevnai csata jul. 31-én: Az oroszok visszavonulása a csata utáni éjjel
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1504x1120 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna