D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 655_750_pix_Oldal_04_Kep_0001b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kisdedóvás czimű czikkünkhöz
B e s o r o l á s i   c í m : Kisdedóvás czimű czikkünkhöz
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A falusi kisdedóvoda
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Jankó
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1833-1896
V I A F I d : 50250836
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 43. sz. (1877. október 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Nevelés- és iskolatörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Bölcsőde, óvoda
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Civil szervezetek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : falu
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyermek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : óvoda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : óvodapedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A kisdedóvás czímű czikkünkhöz: A falu pusztulása.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kisdednevelők Országos Egyesülete, a kisdedóvók anyagi és szellemi érdekeit szolgáló egyesülés. (Forrás: Metapédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Falusi óvodák tettleg, is léteznek már hazánkban: ilyen a b. Vay Miklósné által felállított golopi, ki az indítványozó értelmében egy jóra való falusi leánykát a szomszéd tállyai intézetbe pár hóra gyakorlat végett beküldvén, falusi óvodáját már ez évben létrehozta valamivel több kiadással létesült ugyanilyen Nógrádban Szirákon gr. Dégenfeldné által, Soroksáron és kettő Promontoron, hol azok nemzetiségi tekintetben is nevezetes szerepre vannak hivatva. tekintetben is nevezetes szerepre vannak hivatva.
Egy éven át, könnyen szerezhető alkalmas kerti helyiségben, gyakorlatilag betanított falusi dajka vezetése és felügyelete alatt az ily kisdedmenhelyek száz, legfeljebb százötven forintba kerülnének a nyári időszakban, midőn a legnagyobb szükség van reájok. Egy félfedelü szin elég volna elhelyezésükre.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. október 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Az Országos kisdedóvó - egyesület új épülete
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jankó János: A kisdedóvás czimű czikkünkhöz : A falu pusztulása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1016x759 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna