D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 559_654_pix_Oldal_05_Kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Török-Örményországból
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Török-Örményországból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Vásárról hazatérő gyümölcsárus nő
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 37. sz. (1877. szeptember 16.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Belkereskedelem
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gyümölcs
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyümölcsfa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : eladás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : élelmiszer-kereskedelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : piac
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vásár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lánygyermek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öszvér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek Török-Örményországból: Vásárról hazatérő gyümölcsárus nő.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Azonkívül Örményország a világ egyik legtermékenyebb és leggazdagabb gyümölcsös kertje, és ez szintén leginkább a nők érdeme. Ök ápolják, ők tisztogatják a nemesebbnél nemesebb fajú gyümölcsfákat, ők szedik le a sokféle Ízletes gyümölcsöt és ők hordják el azt szerteszét az országban eladni s a háztartáshoz pénzt szerezni belőle. Oly gyümölcspiaczokat, mint a milyenek az erzerumi, erzinghani s főleg trapezunti, a világon talán sehol sem lehet találni. A szorgalmas örmény nő a vásár előtti napon tele rak néhány kosarat gyönyörű körtékkel, almákkal, cseresznyével vagy illatos és zamatos baraczkokkal - már a hogy az évszak hozza magával - és a telt kosarakat ökör-, szamár- vagy lóhátra kötözve, útra kel a legközelebbi nagy város felé, a hol épen vásár van és ha gyümölcsét jó áron eladta, fölkapaszkodik türelmes szamarának hátára, néha kis gyerekét is maga mellé véve s vigan üget haza felé a nem épen mindenütt kifogástalan országúton. Második rajzunk egy ily pásztorias jelenetet tűnteti föl. A fiatal örmény anya csinos kis leánygyermekével s üres kosaraival épen most hagyja el Trapezunt piaczát s vidáman üget haza felé hű csacsija hátán. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. szeptember 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az olaszországi gyümölcsárusnők
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jacopo Barbarj: Adriai képek : Gyümölcsáruló Canalezek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 876x586 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna