D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 463_558_pix_Oldal_06_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A háboruból
B e s o r o l á s i   c í m : Háboruból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Éjjeli jelenet Ruscsuk utczáin
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 31. sz. (1877. agusztus 5.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ember
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Rusze
G e o N a m e s I d : 727523
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bulgária
G e o N a m e s I d : 732800
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A háboruból. - Éjjeli jelenet Ruscsuk utczáin.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A bombázás alatt egyes borzalmas jelenetekben természetesen nem volt hiány. Minthogy a bombázás egészen váratlanul, bejelentés nélkül jött, még a kórházakat sem üríthették ki s a barbár muszkák nem hogy kímélték volna, de sőt inkább szándékosan lődözték a szegény betegek hajlékait. Arra nem is számítva, hogy a vár helyett a védtelen várost lövöldözze az ellenség, a lakosok, mikor az első bomba egyenesen a város közepébe csapott le, méltán azt hitték, hogy ez csupán az ágyuirányzó hibájából történt de egy második és harmadik lövés, azután pedig a bombák záporként hulló özöne csakhamar kiábrándította őket csalódásukból. Czélpontul a török kórház és az angol konzulátus épülete volt kiválasztva, pedig az ismertető lobogók mindkettőre ki voltak tűzve. "A golyó" - irja a Graphic rajzolója - "recsegve rontott a betegek közé a Hiszlar-Khane (katonai kórház) fedelén keresztül s áttörvén a padozatot a pinczébe esett s ott szétrobbant." Mikor a törökök látták, hogy a kórház különös czélpontul van kiszemelve, a betegeket és sebesülteket biztosabb helyre szállították, s e nehéz munkánál különösen a bátor lelkű török nők tüntették ki magukat. Iszonyú látványt nyújtott a szerencsétlen város főtere éjnek idején. A katonaság ott tanyázott őrtüzek mellett s közelökbe menekült a kétségbe esett lakosság is. A bombák szakadatlanul csapkodtak le közéjök borzasztó pusztítást téve emberekben és épületekben. Az oroszoknak ez az egyetlen tette is kellő fogalmat szerezhetett a világnak sokat hánytorgatott czivilizáló szándékaikról, melyek még eddigelé csak a rombolásban és a védtelen aggok, nők és gyermekek legyilkolásában nyilvánult. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. augusztus 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A háboruból : Bomba becsapása a ruscsuki katonai kórházba
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1500x1020 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna