D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 307_462_pix_Oldal_08_Kep_0004.jpg
C Í M 
F ő c í m : Torpedó és torpedó-hajók
B e s o r o l á s i   c í m : Torpedó és torpedó-hajók
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 26. sz. (1877. július 01.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Haditechnika
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Világtörténet
T é m a k ö r : Gépészet, automatizálás
A l t é m a k ö r : Hőtechnika, kazánok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : torpedó
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadihajó
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : biztonságvédelem
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : robbanóanyag
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nitroglicerin
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : akna
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : villany
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : megvilágítás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gépész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : acél
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tüzérségi fegyver
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Torpedó és torpedó-hajók.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A mostani tengeri hadászatra nézve a torpedónak kettős jelentősége van: egyfelől a passiv védelem czéljaira szolgál, s mint ilyen inkább nevezhető "tengeri vagy viz alatti aknának" másfelől meg hatalmas támadó fegyverül is használható, bár használatának ez utóbbi módja még sok javításra és tökéletesítésre szorul. Háború idején a tengeri hatalmasságoknak mindenek előtt hadi és kereskedelmi hajóik állomásait, tehát a kikötőket kell biztonságba, illetőleg jól védett állapotba helyezniök. Az ellenség támadásait okvetetlenül meg kell akadályozni, s ezáltal költséges építkezéseket és nagy értékű hadiszer-készleteket kell a megsemmisítés vagy elfoglalás ellen oltalmazni. E czél elérésére a torpedók kitűnő szolgálatokat tesznek. Az oroszok más czélra is használták a torpedókat tele rakták velők a Duna medrét, hogy a török monitorok az átvivő hidak készítésében meg ne gátolhassák őket. A fődolog az, hogy az ellenséget tisztességes távolban lehessen tartani, s e szolgálatot a torpedó majd mindig megteszi, részint az általa gerjesztett félelem, részint a roppant károk által, melyeket az ellenfélnek okozni szokott. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. július 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : "Budapest" partvédő hajó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1884x1752 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna