D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 271_306_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szulejman Sejk Efendi
B e s o r o l á s i   c í m : Szulejman Sejk Efendi
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Morelli
U t ó n é v : Gusztáv
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1848-1909
V I A F I d : 66792130
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Borsos
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1821-1883
V I A F I d : 55219131
S o r s z á m : 2
S z e r e p : író
B e s o r o l á s i   n é v : Varságh
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1875-1953
V I A F I d : 121500133
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Doctor
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : illusztrátor
B e s o r o l á s i   n é v : Haske
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 18. sz. (1877. május 6.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Iszlám
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Geokémia, ásványtan
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Általános és szervetlen kémia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vezető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : főapát
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : igazgató
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jogügylet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kémia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fejfedő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felsőruházat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ruhaszíj
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Seikh Szulejman Efendi (1821-1890)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : látogatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szulejman Sejk Efendi.
(Borsos, Doctor és Varságh fényképe után.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : SEIKH SZULEJMAN EFENDI, a küldöttség vezetője. Ő a középázsiai klastromok és humánus intézetek főapátja és igazgatója. Középtermetű, özbeg typusu öreg ur a seikh-föveget fején fehér turbán köríti és e fölé két ujjnyi széles arany szegély van kötve kiválóbb diszü öltözködésnél. A seikh fiatal korában vetődött Konstantinápolyba s ott tanulmányai végeztével az özbeg tekke (klastrom) seikhjévé (apátjává) neveztetett ki. E tisztet és állást foglalja el már 32 év óta, s mint ilyen az összes közép-ázsiai intézetek főgondnoka és igazgatója. Nagy és sok teendők vannak ez állással összekapcsolva, mennyiben ő egyszersmind a közép-ázsiaiaknak jogügyi képviselője is. Büszke utazásaira is. Bejárta a mohammedán világ minden zegét-zugát. Elhatolt a khinai falig, járt Indiában, az indiai szigeteken, Egyiptomban, s a népismeretben nagy jártassága van. Utazásában becses tapasztalatokat szerzett. A nemzeti múzeum ásvány- és állattárában igen örült, ha egy-egy ismerős tárgyra akadt, pedig nagyon sok és szép tárgyat látott ott ismerőst, s minden iránt kiváló érdekeltséggel viseltetett. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. május 6.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mehemmed Murad efendi török trónörökös
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1015x1171 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna