D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 175_270_pix_Oldal_13_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Zubovics találmánya
B e s o r o l á s i   c í m : Zubovics találmánya
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Lovassági úszó készülék
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 17. sz. (1877. április 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovas
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : úszás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyereg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hólyag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szíj
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : heveder
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyóvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Zubovics Fedor (1848-1920)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Zubovics találmány: Lovassági úszó készülék.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A mi magát az uszókészüléket illeti, ez valami 2 és fél láb hosszú s másfél láb széles fekete kaucsukzsebből vagy hólyagból áll, mely léggel megtöltve két felől a nyereghez van erősítve. E légzacskók alakját rajzunk egyik szögletében külön is megtalálják olvasóink. E két hólyagot hátul a farmatring fölött s elül a nyereg előtt egy-egy szíj köti össze ezek s két pár heveder a ló hasán keresztül kötve elégségesek arra, hogy a lovast lovával együtt a víz színe fölött tartsák s arra is kevés erő szükséges, hogy az úszás irányát a lovas lovának megadja. Á ló teste alig felényire sülyed a vizbe, ugy hogy az egész nyereg, a lovas felső teste, czombjai - szóval térdén fölül minden része a viz fölött marad, ugy hogy tölténytáskáját, lőporát, fegyvereit s más hadszer-készletét a viz el nem ronthatja. A kaucsuk-tömlők, ha nincsenek léggel töltve, a nyeregkápát és farmatringot fedik be és megvédik a nyerget az eső ellen mikor pedig a lovasnak széles és mély folyón kell átúsztatnia, egy perez alatt megtöltheti léggel a tömlőket, csupán csak szájához kell emelnie azt a két hajlékony csövet, mely a tömlők előrészéhez van erősítve és ezt megteheti a nélkül, hogy lováról leszállana vagy pedig azt megállítaná. (Forrás:Vasárnapi Ujság, 1877. április 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zubovics Fedor párisi útja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1632x1133 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna