D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 175_270_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Trebelli-Bettini Zélia
B e s o r o l á s i   c í m : Trebelli-Bettini Zélia
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 15. sz. (1877. április 15.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : opera
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : előadóművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : operaénekes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Trebelli-Bettini, Zelia (1838-1892)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Trebelli-Bettini Zélia.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Neve, Trebelli, fölvett név. Ő nem is olasz, mint e névből gyaníthatnók, hanem franczia, s 1840. nov. 12-én született Parisban s családi neve Gillebert. Családja a franczia magasabb hivatalnoki osztályhoz tartozik, s Francziaország főarisztokrata családaival áll rokonságban. Három évi tanulás után a fiatal művésznő is annyira kiképezte magát, hogy Grisi és Mario nagyhírű művésznőkkel egyszerre lépett fel a Trobadourban a madridi királyi opera színpadán. De nem a maga neve, hanem fölvett név alatt. A Gillebert névből a G betűt elhagyván, a többi visszafelé olvasva: Trebelli lett. Ez maradt ezentúl az ő művészi neve, melyhez annyi dicsőség fűződött később. 1862 május 1-én először lépett föl férfi szerepben és pedig Londonban az ottani olasz operánál Orsini szerepében Lucrezia Borgiában. A következő évben nőül ment Parisban Bettini tenoristához. Mivel leginkább az olasz zenét szereti, eleinte még pártfogója, Meyerbeer dalműveiben se akart vállalni szerepet, s Dinora és Seliea szerepeit visszautasitá. Ellenben egyszer 1862 telén Rigában egészen véletlenül föllépett Rossini "Sevillai borbélyá"-ban mint Rozina, mivel ennek személyesítője hirtelen megbetegedett. Roppant taps fogadta e föllépését, melyre senki se volt elkészülve, az előtt csak drámai szerepekben látván őt a közönség. De még egy más ily geniális improvizacziója is volt. 1871. márczius 21-én Newcastle-upon-Tyneben férje megbetegedvén, ő azonnal előállott, hogy el fogja énekelni - a férje szerepét. Föl is lépett a "Varázsfuvolá"-ban Tamino tenorszerepében, s elénekelte és eljátszotta a legfényesebb sikerrel. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. április 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Nilsson Krisztina
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1608x2222 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna