D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 079_174_pix_Oldal_18_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A keresztes háborukból
B e s o r o l á s i   c í m : Keresztes háborukból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Mosony-vár ostroma Emico keresztesei által
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pannemaker
U t ó n é v : Adolphe François
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1822-1900
V I A F I d : 96012111
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : illusztrátor
B e s o r o l á s i   n é v : Doré
U t ó n é v : Gustave
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 11. sz. (1877. márczius 18.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Világtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : keresztes háborúk
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : középkor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kereszténység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Moson
G e o N a m e s I d : 3052009
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 11. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A keresztes háborukból: Mosony-vár ostroma Emico keresztesei által.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ...Június közepén egy minden eddiginél nagyobb, kétszázezerre menő gyülevész sereg jelentkezett a határszélen Emico, rajnai gróf vezérlete alatt. Klastromból megszökött apáczák, férfi ruhába öltözött feslett életű nők egész hada keveredett itt össze a kalandorok és martalóczok seregével. Vezérük maga már otthon is j inkább rabló volt, s a merre vonult, mindenütt kegyetlenkedett. Már ettől Kálmán is megtagadta az átvonulást. De ők Óvárt bevevén, magát a királyt is ostrom alá fogták s erősen szorongatták Mosonyban. Ennek ostromát tünteti fel második képünk. A magyarok vitézül ellent álltak a túlnyomó erőnek, sokszor intéztek ellenük sikeres kirohanást de egyszer a keresztesek cselt vetettek egy magyar hadosztálynak, megverték s vezérüket, ki talán maga Lambert vezér volt, daczára hófehér hajának, kegyetlenül megölték. E győzelem végső ostromra tüzelte a kereszteseket, kik különben is eleség híjában levén, itt sokáig már nem időzhettek. Kálmán, látván a keresztesek készületeit, maga is meggyőződött, hogy ez lesz az utolsó ütközet, mert a falak már tovább ellent nem állhattak. Összegyüjté tehát seregét, s lelkesítő beszédet intézve hozzá, oly erővel rohant a győzelmét már markában tartó ellenségre, hogy az rémült futással menekült. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. márczius 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A keresztes háborukból : A magyarok táborba szállása a keresztesek ellen.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1406x1811 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna