D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 079_174_pix_Oldal_11_Kep_0002b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Giovanni Miani
B e s o r o l á s i   c í m : Giovanni Miani
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 9. sz. (1877. márczius 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Világtörténet
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Turizmus története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utazó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nagyvad
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Miani, Giovanni (1810-1872)
V I A F I d : 64308949
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : vadászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Olaszország
G e o N a m e s I d : 3175395
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Afrika
G e o N a m e s I d : 6255146
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Miani.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Giovanni Miani velenczei származású olasz, ki 1810-ben született. Ragyogó képzelő tehetséggel volt megáldva, de élete viszontagságos és zaklatott vala. 1848-ban ő is az olasz függetlenség bajnoka lévén, a forradalom leveretése után menekülnie kellett hazájából és azontúl életét s vagyonát a Nílus forrásai rejtélyének kikutatására és lehető megoldására szentelte. A sok költséges utazás által vagyonilag nemsokára tönkre jutván, elefántvadászattal szerzett magának jövedelmet s 100 katona és 150 teherhordó élén 1859-ben azzal a komoly elhatározással indult el nagy útjára, hogy a Níluson e folyónak egészen a forrásáig felhatol. Már csak körülbelül 60 mfidnyire lehetett az Albert-Nyanza tavától, midőn megrémült kísérete határozottan megtagadta a tovább menetelt. Képzelhetni lehet a nagyratörekvő utazó elkeseredését, midőn czélját ily váratlanul meghiúsulva kellett látnia. Nevét egy óriási tamarind-fa kérgébe véste ott, a hol az Uniame folyó a Fehér-Nilusba ömlik, s akkor megszomorodott szívvel visszafordult. E fát az ottani bennszülöttek és utazók ma is "Miani fája" név alatt ismerik és minthogy ez volt az a legtávolabbi pont, melyig a derék velenczei utazó 1860-ban Gondokoróból (ma Izmailia) a Níluson fölfelé haladva eljutott, s melyet azután Speke s későbben Baker is visszautazása alkalmával fölkeresett, némi tekintetben földrajzi jelentőségű ponttá lett az.
Visszaérkezése után Miani a khartumi állatkert igazgatójává lett, de hírt vévén 1871-ben Schweinfurth barátja utazásának meglepő eredményeiről, ismét elhatározta, hogy útra kel s tovább fog hatolni Afrika belsejébe, mint Schweinfurth. Azonban egy tűzvész az ő utikészletét is elpusztította, mint barátja növénygyűjteményének nagy részét, ö maga pedig a bennszülöttek foglyává lett. Később egy karaván kiszabadította, de a fáradságtól kimerülve a monbuttuk földjén elhunyt. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. márczius 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mage Jenő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 595x849 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna