D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 079_174_pix_Oldal_11_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kígyótemplom Afrikában
B e s o r o l á s i   c í m : Kígyótemplom Afrikában
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : épületrész
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 9. sz. (1877. márczius 4.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Afrikai országok történelme
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kígyó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Benin
G e o N a m e s I d : 2395170
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Afrika
G e o N a m e s I d : 6255146
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kígyótemplom Afrikában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ilyen kigyótemplomot látogatott meg egyik afrikai utazó ezelőtt néhány évvel Whydah-ban (Waida), a dahomei királyság egyik tengerparti városában. E fetis-templom nagyon híres és nagy tiszteletben áll azon a vidéken gyönyörű facsoportozat árnyékában emelkedik nem messze a whydahi erődtől, s az egész templom egyszerű körépület, mely 8 méter magas és körülbelül 11 méter, átmérője van. A falak keményre döngölt agyagból állanak s egymással átellenben két ajtó van vágva rajtok, melyeken át az istenek, már t. i. a kígyók tetszésük szerint ki- és bejárhatnak. Az épület fedele faágakból áll, melyek egymásba vannak fonva és igy sok uras hely marad közöttük. A lombfedélre szalmateriték van borítva.
"A fedél belső oldala" - irja utazónk - "valamint a faágak, gerendák és falak is, egy szóval minden csakúgy hemzseg a legkülönbözőbb fajú kígyóktól, melyek azonban mind a nem mérgesek közé tartoznak. A kígyók 1-3 méternyi hosszuk, testük a középen valamivel vastagabb mint másutt, s farkuk vékony hegyben végződik fejők széles, lapos és háromszegletű, de olyan formán, hogy a csúcsok nem képeznek éles szögeket. Színük a világos sárga és sárgás-zöld közt változik, s valószínű, hogy e színváltozás a kígyók életkorától függ. A legtöbbnél a hát egész hosszán végig futó két barna csíkot vettem észre, míg némelyek szabálytalanul elhelyezett foltokkal voltak borítva. Mindezekből azt kell következtetnem, hogy e kígyók a Linné-féle python- és coluber-család különböző fajaihoz tartoznak." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. márczius 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A kígyóbűvölők
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1187x1344 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna