D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 079_174_pix_Oldal_08_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Trojan klastrom
B e s o r o l á s i   c í m : Trojan klastrom
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 8. sz. (1877. február 25.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Iszlám
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső teret ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kolostor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Iszlám
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ortodox egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bulgária
G e o N a m e s I d : 732800
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Trojan klastrom.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A bolgár nép igen vallásos. Gyakran zarándokolnak a kolostorokba, hol szentek ereklyéivel és csodadolgokkal találkoznak. A kolostorok száma igen nagy a bolgárok között. De talán egy sem olyan híres, mint Trojanski monasztir. Ez Szelvitől délre és Gabrovotól nyugatra fekszik. Szent Bogorodiczának van szentelve és Bolgáriának első rendbeli búcsújáró helye, s egy klastromnak sincs annyi kincse, mint ennek. A bolgár klastromok mindig nagy szerepet játszottak a felkelésekben és zavarokban. Rendesen itt vannak a fegyverraktárak, itt tartják a titkos összejöveteleket innen igazgatják a fölkelés szálait. A tavalyi fölkelésben nagy szerepet játszott a Tróján klastrom. Ez volt annak a felkelő csapatnak főhelye, mely e vidéken szervezkedett. A kolostor falai ünnep- és vasárnapokon, de leginkább némely szentek napján nagyon viszhangoznak a látogatók zajától. A templom csarnoka megtelik ajtatoskodókkal s az udvarok alig képesek befogadni a látogatókat. A látogatás és ájtatoskodás egy neméről meg kell emlékeznünk. A klastrom elhalt szerzeteseinek koponyái földalatti boltüregben százával külön-külön szekrénykébe vannak megőrizve. A ládára függesztett papírszelet a koponya tulajdonosának nevét rejti. A nők, kiket egyik-másik szerzeteshez rokonsági vagy egyéb kötelékek fűzték, lemennek a boltüregbe, fölkeresik a koponyát, viaszgyertyát ragasztanak rá, s annak égése alatt imádkoznak az elhunyt lelkéért. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. február 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A bolgárok által visszahódított Ocarida, macedón város templom
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1002x602 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna