D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 079_174_pix_Oldal_06_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A díszkard átadása Abdul Kerimnek
B e s o r o l á s i   c í m : Díszkard átadása Abdul Kerimnek
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 7. sz. (1877. február 18.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Nemzetközi politika, szervezetek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : táplálkozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honvédelmi minisztérium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : terem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zászló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : címer
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : faliszőnyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : trófea
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fegyver
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lámpa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kard
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kerim, Abdul (1807-1883)
V I A F I d : 49147253
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ankara
G e o N a m e s I d : 323786
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Törökország
G e o N a m e s I d : 298795
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1877. január 16.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A díszkard átadása Abdul Kerimnek.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Magyar ifjak a török fővezér lakomáján. A magyar ifjúság küldöttsége, mely Abdul Kerimnek, a török hadak főparancsnokának díszkardot vitt, oly fogadtatásban részesült a török fővárosban, a milyent nem is reménylett. Európa hírlapjai s mi se mulasztottuk el, hogy annak minden fontosabb részletével meg ne ismertessük olvasóinkat. Ez alkalommal bemutatjuk a képet, mely a küldöttséget és vendégszerető házi gazdáit, a szerdar-ekrem, Abdul Kerim által az ifjúság tiszteletére adott lakomán tünteti föl. E lakoma január 16-án tartatott a szeraszkeratban (hadügyminisztérium palotája), melynek díszterme ez alkalommal fényes pompával volt földíszítve. Lobogók, czimerek, virágok, függő szőnyegek díszítették a falakat, az ajtók fölött drága keleti szövetek függönyei s az ablakközökben tropheumok, régi, drága fegyverekből, melyek a a hajdani szultánokéi voltak s minden egyes közülök egy-egy történeti becsű ereklye. A terem csillárokkal volt kivilágosítva. A terem egyik végén Magyarország, a másikon Törökország lobogója volt, szemben a főbejárattal középütt trónmenyezet. A nagy kerek asztal körül úgy foglaltak helyet, hogy a díszruhába öltözött minden magyar ifjú mellé egy-egy török vezér vagy államférfi jusson. Ott foglalt helyet Széchenyi Ödön gróf is, a török tűzoltók parancsnoka dísz egyenruhájában, míg a török urak rendes fezeikben jelentek meg, szintén díszruhában. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. február 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: A magyar ifjak Abdul Kerim lakomáján a szeraszkerátban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1479x1003 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna