D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 079_174_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Collegno (Al Barracone)
B e s o r o l á s i   c í m : Collegno (Al Barracone)
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A czeglédi küldöttség Kossuthnál
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 7. sz. (1877. február 18.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ház
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : választó
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látogatás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kormány
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kossuth Lajos (1802-1894)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ihász Dániel (1813-1881)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Tanárky Gyula (1815-1880)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Cseh László (1843?-?)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Dobos János (1804-1887)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Nyujtó Pál (1833-1877)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bartha János (1827?-1901)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szohár Péter (1812-?)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Simonyi Ernő (1821-1882)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Dobos Pál (1824-?)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : B. Molnár András (1821-?)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Borka János, ifj.
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Tar József (1844-?)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Dávid János
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Olaszország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1877. január 23.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Collegno (El Baraccone.) - A czeglédi küldöttség Kossuthnál.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A múlt hó 23-án déli 12 óra felé jelent meg a czeglédi választók százas küldöttsége Kossuth lakása előtt, hogy átadva neki a képviselői mandátumot, közelből, szemtől-szembe ismételje előtte a haza-hívó szózatot, nehogy a távolság, mely a hazát e nagy fiától elválasztja, elvegyen annak varázserejéből. Magasztos volt a pillanat, mely az idegen magányba zárkózott remetét hazája fiainak ily tekintélyes számával, hosszú epesztő évtizedek óta először összehozta, magasztosak az érzelmek, melyek mind a két fél szívét dagasztották e pillanatban, s melyeknek a váltott szavak, minden megható erejök daczára is inkább voltak csupán halvány sejtetői, mint hű tolmácsai- de a hazahívó szózat varázsa megtörött a hazahívottnak lelkiismeretén, mely azt sugallja neki, hogy a legnagyobb áldozat : a legforróbb óhajtásáról, hazája viszontlátásáról való lemondás, a mai körülmények között keserű kötelesség neki. A czeglédiek hosszú útját nem jutalmazta az óhajtott siker. De azért a tény maga is a legemlékezetesebbek egyike, s igaza volt a nagy hazafinak, midőn a küldöttség beszédére adott válaszában azt mondá: "nem gondolom, hogy egy ily jelenet egy másik példájáról tudjon a történelem." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. február 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossuth dolgozó szobája Baracconeban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1680x1294 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna