D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177_272_pix_Oldal_12_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Quinet Edgár
B e s o r o l á s i   c í m : Quinet Edgár
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1803-1875)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 22. évf. 15. sz. (1875. ápr. 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Világirodalom története
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Quinet, Edgar (1803-1875)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Quinet Edgár
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Francziaország egyik legragyogóbb tollú, legtermékenyebb, legolvasottabb irója, Quinet hunyt el nagyszombaton Versaillesben. Mellbaj vitte a sirba, melynél az elhunyt két jó barátja: Hugó Viktor és Gambetta tartott gyászbeszédet. Gazdag irodalmi mûködése kiválólag történelem-bölcsészeti és politikai jellegû ez irányban összpontosította ugyszólva minden erejét. Alkotott jeles müveket a költészet terén is ("Ahas-verus", "Promethée", "Napóleon") de hírnévre és tekintélyre inkább csak az elõbbi irány müvelésével tett szert. Mint politikust az jellemzi leginkább, hogy szigorúan, mereven az elvek embere volt. Azon emberek közé tartozik, kik azon irányban halnak meg, a melyben megindúltak, éltek és mûködtek, s attól egy hajszálnyira sem tértek el. A politikát nem tekintette az "exigentiák tudományának," hanem elvek harczának, melyekbõl, történjék bármi, lealkudni semmit sem szabad szóval örökösen elvet képviselt s nem ismerte a politikában a transactiót határozottan intransigens volt, mely irányt valószínûleg Spanyolországban tartózkodása alatt sajátította el, hol az intransigentia oly kiválólag dominálja a politikai és társadalmi életet. Mint ilyen s mint a franczia szélsõbaloldal legradikálisabb tagja, sehogy sem tudott belenyugodni Francziaország mostani helyzetébe, helytelenítette Gambettáék magatartását és nem szavazta meg a febr. 25-ki alkotmányt, mely most már Francziaország 16-ik alkotmánya." (Forrás: Vasárnapi Ujság 22. évf. 15. sz. (1875. ápr. 11.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A magyar sajtó története : A "haza s emberiség" eszméinek valóra váltásáért
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 865x1067 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes