D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_Oldal_09_Kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mesterséges jégkészítés
B e s o r o l á s i   c í m : Mesterséges jégkészítés
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 22. évf. 8. sz. (1875. feb. 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Gépészet, automatizálás
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : géptan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jég
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fagyasztóberendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hőkezelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Newark
G e o N a m e s I d : 5101798
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mesterséges jégkészítés
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A jég oly nélkülözhetlen fogyasztási czikké vált napjainkban, hogy annak mesterséges utón való előállítására főleg az utóbbi években, sokféle módot találtak föl. Ezek közt talán a legegyszerűbb s mégis legsikeresebb az, melyet Newsham, Haynes és fienson észak-amerikai jégkereskedők használnak oly téli évszakokban, melyeknek szigora nem elég arra, hogy a folyók, tavak, tócsák vizét kellő mélységig befagyassza s igy kellő minőségű jeget állitson elő. E jégkészitéshez mindenekelőtt elegendő mennyiségi tiszta forrásviz szükségeltetik. A készülék maga durva gerendákból összetákolt faépület, igen sok ablakkal, melyek azonban csupán egyszerű fatáblákkal zárhatók el (üveg nem szükséges rajok). Ez úgynevezett fagyasztó ház alatt és azzal összeköttetésben czélszerüen berendezett jégház (jégverem) épitendő. A tulajdon-képeni jégkészitéshez megfelelő számú fafióko-kat használnak, melyekbe igen erős és különösen e czélra szőtt gyapotkelméből készitett s igy tehát bizonyos likacsossággal biró víztartókat illesztenek. Azután e víztartókat a jéggé változtatandó vízzel megtöltik s az ily megtöltött víztartóval tele lévő fafiókokat négyesével egymás fölé helyezik, a fagyasztó házban három-négy ablak fölnyitása által erős léghuzamot állitnak elő s ezt működni hagyják mindaddig, mig a viz a gyapotviztartókban jéggé nem fagyott. Említenünk is fölösleges talán, hogy itt nem csupán az épületen átvonuló erős léghuzam, hanem a gyapot-szöveten átszivárgó viz gyors elpárolgása is nagyban elősegíti a viz megfagyását." (Forrás: Vasárnapi Ujság 22. évf. 8. sz. (1875. feb. 21.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jégtörés : Feszty Árpád eredeti rajza / grafikus Feszty Árpád
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A városligeti jégpálya a régi korcsolya-csarnokkal / építész Lechner Ödön
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1154x1338 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes