D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Oldal_11_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az egyetemi könyvtár palotája
B e s o r o l á s i   c í m : Egyetemi könyvtár palotája
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 22. évf. 4. sz. (1875. jan. 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egyetem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A budapesti egyetemi könyvtár uj épülete
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A szükség és a kor követelményei elégíttettek ki tehát, midőn a régi rozzant könyvtár helyébe az egyetemi könyvtár telkén egy uj épületet emeltek, mely már külső diszénél fogva hivatva van Budapest nevezetességeit egygyel gazdagítani és mint tudományos czélu intézet minden tekintetben megfelelni azon általános törekvésnek, mely hazánkban a közművelődés ügyei körül néhány év óta örvendetesen tapasztalható. A palota homlokzata a ferencziek terére nyílik egyik oldalán az első hazai takarékpénztár szegletépülete méltó pendantját képezi, a másik oldalon a ferenczieknek építendő 3 emeletes uj háza fog elterülni, melynek egy része képünkön szintén látható. A könyvtárpalota homlokzati része a legdiszesebb. Renaissance styljében a görög izlés részletei túlnyomók. Közepén két széles és magas korynthi oszlop emeli hatását. Ezen oszlopokon túl a homlokzat legfelsőbb részén két kőből faragott angyal tartja a pesti tud. egyetem czimerét. Alatta külön vonalban e fölirat áll: "Bibliotheca Regiae Universitatis Hungaricae." Alább kis barna táblák allegorikus és phantastikus sgraf-fito-képekkel és az oszlopok alsó részével egy vonalban három négyszegletű vörös márványtábla díszeleg, melyeken e szavak olvashatók: "Literis." "Artibus." "Vitae."" (Forrás: Vasárnapi Ujság 22. évf. 4. sz. (1875. jan. 24.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : ELTE Egyetemi Könyvtárépülete
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az Országos Széchényi Könyvtár bejárata : Nemzeti Könyvtár / fényképész Karasz Lajos
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2537x1651 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes