D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 561_656_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bank és tőzsde
B e s o r o l á s i   c í m : Bank és tőzsde
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-03-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1874. 21. évf. 37. sz. szeptember 13.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bank
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pénzintézet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tőzsde
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pénzpiac
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Egyesült Királyság
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A banképület, a tőzsde és a Mansions-house Londonban
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A bankok nyomait messze a középkorban találjuk, midőn az ipar- és kereskedelem uj életre kelt, s tulajdonképi központját Olaszország vidám városaiban, a büszke, hősi, republikánus polgárság közepette ütötte föl. A keleti szállítmányokat hozó hajósnak byzanti pénzre volt szüksége, hogy visszainduló személyzetét kifizethesse az iparos, ki északra készült áruival, oly pénzösszeggel volt kénytelen ellátni magát, mely ott forgalomban volt, melyet mindenki ismert és elfogadott, mig saját hazája pénzén csak veszteséggel adhatott volna tul. E szükségen segítettek a nagyobb kereskedelmi helyeken levő bankok, váltóházak, pénzváltók. A nemzetgazdászati, kereskedelmi és közlekedési tekintetbe oly fontos intézmény legelső csirájában a pénzváltó épugy. mint napjainkban a kertek. rétek, mezők termékét piacra vitte áruját, sátrat vont fejt fölébe, hogy a nap heve ne égesse, s kinálta áruczikkét mindazoknak, a kiknek arra szükségük volt." (Forrás:Vasárnapi Ujság 1874. 21. évf. 37. sz. szeptember 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : London
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1249x807 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet