D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 351_424_pix_Oldal_08_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Észak Velenczéje
B e s o r o l á s i   c í m : Észak Velenczéje
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (Gent városa Belgiumban)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 32. sz. augusztus 10.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : város
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyóvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyópart
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakóépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Belgium
G e o N a m e s I d : 2802361
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gent városa Belgiumban
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Gentben ma már hiába keresnők az egykori egyöntetű, ódon színezetű várost, melyet Brüggében inkább föltalálnánk az ujabb kor igénye az épületeket is az újkor kényelmének megfelelően idomította át. De az összbenyomás, melyet a város, főleg annak belső része a szemlélőre gyakorol, még mindig a középkorra emlékeztet. A csúcsos, magas tornyok, sz. Bavo és sz. Miklós toronycsúcsai s köztök a hatalmas Belfried, a régi őrtorony, már messziről elárulják a középkori flandriai várost. Az utóbbi toronyépületben hajdan vészharangok függtek, melyek a polgárokat fegyverre szólitották. A tömör, négyszegletű, majdnem 400 láb magas torony eredeti terve máig sincs bevégezve és nem is lesz hihetőleg soha. Tovább menve a szűk, tekervényes utczákon csakhamar a tanácsházhoz érünk, ama nevezetes diszépületek egyikéhez, a melyek a középkorban az illető városi községek hatalmának és gazdagságának mintegy ékesen szóló kifejezései, ugy szólva megtestesülése valának." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 32. sz. augusztus 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gent
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1962x1384 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet