D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_350_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Utazás egy jégdarabon
B e s o r o l á s i   c í m : Utazás egy jégdarabon
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 25. sz. junius 22.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tenger
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tengeri hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jég
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : úszó jég
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Hanza hajó roncsa
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Hát a földteke északi és déli sarkai, a miket örök jéghegyek áttörhetlen sáncz gyűrűje fedez az emberi fürkészet betörése elől, ki tudná megmondani minők? ki készített még azokról mappát? ki jelölt hozzá utakat, ki tűzött ki rajta pontokat, melyekhez a delejtű és szögmérő segítségével biztosan eljuthat a gondolkodó és számító ember? Pedig elébb-utóbb ki kell fürkésznünk földünket, megismernünk minden részében, belül, kivül, mindenütt, a meddigaz athmosphaera terjed, s nem szabad eltűrnünk, hogy az emberiség hazája az emberiség előtt bárhol is ismeretlen legyen. Hány ember pusztult el, kit e rejtélyek megfejtésének vágya kergetett, s mégis az utánok jövők nem riadtak vissza, nyomukba léptek s tovább haladtak egy lépéssel majd csak akad, kinek az utolsó lépés is sikerül talán. Ilyen vágy volt az, mely 1869-ben a második német északi tudományos expeditiót az ismeretlen észak jégbirodalmának fölfedezési útjára indította." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 25. sz. junius 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hajó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1308x824 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet