D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 207_280_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gizella főhercegnő esküvője
B e s o r o l á s i   c í m : Gizella főhercegnő esküvője
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-20
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 22. sz. junius 1.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Házasság, válás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Gizella (Ausztria: főhercegnő) (1856-1932)
V I A F I d : 35268457
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : esküvő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : házasságkötés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : házasságkötés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Lipót (Bajorország: herceg) (1846-1930)
V I A F I d : 9883589
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lipót bajor herczeg és Gizella főherczegnő esküvője Bécsben az angusztinusok templomában
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az esketési szertartás ápril 20-án déli 12 órakor ment végbe az Augusztinusok templomában, mely ez alkalommal fényesen volt diszitve. A hatalmas oszlopok damasztszövettél voltak boritva s minden oszlop körül egy koszorú gyertya égett. A csillárokról zöld folyondár csüngött alá, a falak gobbelinnel, a székek és padok pedig egész az oltárig drága szőnyegekkel voltak fedve. Háromezer gyertya égett a főoltár előtt, melynek oldalrészeit és háttorét fehér azaleák és narancsvirágok ékítették Az oltár evangeliomi oldala mellett aranybrokat mennyezet pompázott, itt pompázott két trónszék, a fejedelmi szülők számára. Közel az oltár előtt a mátkapár dúsan aranyozott trónszékei állottak, előttök a vörös damaszttal borított imazsámoly. A trónhoz közel, szinte az evangeliomi oldalon hét sor karos szék állott a főherczegek és családtagok számára." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 22. sz. junius 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Habsburg-Lotaringiai Gizella főhercegnő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lipót bajor királyi herceg
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2639x1740 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet