D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 137_206_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Franklin Benjámin
B e s o r o l á s i   c í m : Franklin Benjámin
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-16
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 14. sz. április 6.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Nyelvtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franklin, Benjamin (1706-1790)
V I A F I d : 56609913
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : diplomata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyomdász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : feltaláló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : filozófus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Franklin Benjámin
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ekkor már ügyessége oly fokra emelkedett, hogy szép vignetteket, bankjegyrajzokat is metszett, s a legjobb nyomdász volt Philadelphiában. 1729-ben csakugyan önállóan kezdte az üzletet s egy évre rá megnősült. Ezzel helyre hozta azt a bűnét, hogy Londonija utazása előtt jegyet váltott egy kisasszonynval s azt cserben hagyta, az meg férjhez ment egy más emberhez, akivel szerencsétlen lett házassága; a mint ugyanis a nő elvált férjétől, Franklin azonnal megkérte s együtt nagyon boldogok lettek és vagyonilag is folyvást gyarapodtak. Ekkor még alig volt huszonnégy éves. De nemcsak a nyomdász, hanem az iró is folyvást emelkedett. Még Londonban irt egy röpiratot, melynek valláserkölcsi tartalmát később nem helyeselte, s azután csak inkább gyakorlati irányban működött: lapot adott ki, melyet maga szerkesztett, röpiratot irt a papirpénz szükséges voltáról (s ennek folytán a bankjegyeket is nála nyomtatták) s kiadta a Szegény Richárd naptárát, melyben legértékesebbek voltak azok a jeles mondások, melyek huszonöt éven át folytak s a naptárnak mintegy tízezer példányban való keletét biztosították. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 14. sz. április 6.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Franklin felfedezte a hűtés egyik alapelvét egy nagyon meleg napon tett megfigyelésével: szellőben nedves ruhában hűvösebb maradt a bőre, mint szárazban. Hogy megértse ezt a jelenséget, Franklin kísérleteket végzett. Egy 1758-ös meleg napon Cambridge-ben (Angliában) Franklin és tudós társa John Hadley egy higanyhőmérő gömbjét folyamatosan nedvesítették éterrel és fújtatót használtak az éter elpárologtatására. Minden egymást követő párolgás során a hőmérő alacsonyabb értéket mutatott, végül elérték a -14 °C-ot. Másik hőmérő mutatta, hogy a szoba hőmérséklete állandó 18 °C volt. Hűtés párologtatással (Cooling by Evaporation) című levelében Franklin megállapította, hogy ;látható a lehetőség, hogy egy embert halálra fagyasszunk egy meleg nyári napon." Minden évben a fagyasztóipar Franklin-érmet ad ki ennek a megfigyelésnek a tiszteletére. A nyári időszámítás bevezetését is ő javasolta először, még 1784-ben. A tudós az Egy gazdaságos tervezet című esszéjében próbált megoldást találni arra a problémára, hogy évszakonként változik a sötét és világos órák száma.(Forrás: wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Benjamin Franklin
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 881x1183 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet