D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_064_pix_Oldal_13_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bulwer Eduárd, lord Lytton
B e s o r o l á s i   c í m : Bulwer Eduárd, lord Lytton
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1805-1873)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 5. sz. februárius 2.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Lytton, Edward Bulwer Lytton (1803-1873)
V I A F I d : 99871326
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Edward Bulwer-Lytton
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Pedig Bulwernek majd mindenik regénye nagy szerkezeti ügyességgel van egybeállítva, s e tekintetben Lukréczia nagyon sikerült, Aram Jenő pedig csaknem kifogástalan. Hanem annál több a művészet és lélektan panasza Bulwer ellen jellemalkotásai tekintében. Egybe nem illő tulajdonságok, egymást kizáró ellentétek vannak itt képtelen összhangba olvasztva. Aram Jenő fenkölt érzelmes tudománybeli széles látköre, finom és nemes szerelme, emberszerető törekvései, hogy az emberiséget a gonosztól megszabadítsa, mind egy falusi tanítóban vannak megtestesítve, ki pénzért áruló gyilkossá válik. Lukréczia meg épen csupa rémséghajhászat összes fő-jellemeiben. Dalibard Olivér és felesége elvetemedett méregkeverők. kik barátaikat megölik pénzökért;" (Forrás: Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 5. sz. februárius 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Edward Bulwer-Lytton
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 871x1003 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet