D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarorszgc01alapuoft_0361_6.jpg
C Í M 
F ő c í m : Benkner
B e s o r o l á s i   c í m : Benkner
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-22
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2009-04-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : címer
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország címeres könyve
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország címeres könyve 1. kötet (A-C)
S z e r z ő : szerk. Alapi Gyula [et al.] bev. Andrássy Gyula
M e g j e l e n é s : Budapest : Grill, 1913-
T í p u s : adattár
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Egyéb történeti segédtudományok
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Egyéb grafikus dokumentumok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : címer
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : címertan
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemesség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemesi család
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : családtörténet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 16. század
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Benkner
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Benkner. Már a XIII-ik században szereplő szász család. - B. János brassói főbiró 1509. I. 25. Ulászlótól nyert c. adomány levelet (Turul 1911. évf. 109. l.). Az ezen évben nyert címer a 97. táblán látható. - 1517. XI. 1. Lajos király ismét B. János Brassó főbírójának adott c. n. l. - (Turul 1911. évf. 111. l.) - Ez alkalommal következő címert kapták: 2 összefont, tüzet okádó sárkánytól övezett vágott paizs, melynek felső vörös részében, derékből látható, kiterj. szárnyú, balra fordult, fekete griff karmait ragadásra nyújtja a csőrös és balra fordult sisak disze: a paizsbeli griff. - Takarók. - 1569. V. 28. B. Márk János Zsigmondtól kapott c. n. l. (Turul 1911. évf. 112. l.) és pedig a következő címerrel: vágott paizs felső kék mezejében 3 hatágú arany csillag, alsó ezüst mezőben fehér ruhába öltözött angyal, meztelen jobbjával feje fölé fátyolt emel, kagylószerü alsó testét a paizs bal széle felé fordítja, alatta a vizből delfin emelkedik ki, víz alá buktatott fejjel s felemelt farokkal. - Sisakdisz : a paizsbeli angyal. - Takarók: arany-kék. - Lásd Kempelen II. 90-91. l.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Benke de Tardoskedd
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyarország címeres könyve 1. kötet (A-C)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 766x922 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 400 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn