D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 601_672_pix_Oldal_10_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szende Béla
B e s o r o l á s i   c í m : Szende Béla
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Rusz
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1813-1864?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 51. sz. deczember 22.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : diplomata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szende Béla (1823-1882)
V I A F I d : 308694915
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szende Béla
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A fegyverletétel után mindazok, kik előbb császári tisztek nem voltak, büntetésül a közös hadseregbe soroztattak. E sorsot azonban sikerült kikerülnie, s örökölt birtokán meghúzódva, gazdálkodott, s Szendelakon egy magyar telepet alapított. A mint azonban a közélet sorompói 1860 ban megnyíltak, megyéje közönsége azonnal első alispánná választotta. De viszont, mihelyt megszűnt az alkotmányosság s a provizórium beállott, ő is azonnal visszavonult. Az átmeneti időszakban, megyéje sürgetésére ismét elfoglalta alispáni székét. Az 1865-8 alkotmányozó országgyűlésen Krassómegye egyik kerületét képviselte, az uj minisztérium alatt pedig Aradmegye főispánjává neveztetett, hol a különböző viszálkodó nemzetiségek közt tapintatos és erélyes kormányférfinak bizonyult." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 51. sz. deczember 22.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szende Béla (született Frummer Béla) magyar politikus, honvédelmi miniszter. Pesten ügyvédi oklevelet szerzett, ezt követően az 1840-es évek folyamán Krassó vármegye főügyésze volt. Honvédként részt vett az 1848-49-es szabadságharcban, századosi rangot ért el. A Világosi fegyverletételt követően visszavonult gavosdiai birtokára, ahol gazdálkodással foglalkozott. A kiegyezést követően 1869-1872 között tanácsos volt a honvédelmi minisztériumban, 1872. december 15-től haláláig pedig honvédelmi miniszter volt a Szlávy-, a Bittó-, a Wenckheim- és végül a Tisza Kálmán-kormányban. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szende Béla
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 867x951 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet