D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 513_600_pix_Oldal_17_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Stanley könyve Livingstoneról
B e s o r o l á s i   c í m : Stanley könyve Livingstoneról
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 47. sz. november 24.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épület
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látogatás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Arab látogatók Livingstonenál Unyanyembében
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Stanley a reá bizott nem épen könnyű feladatnak minden tekintetben kitűnően felelt meg, a nélkül, hogy annak dicsőségét egészen magának óhajtaná tulajdonítani. Ő, miként mondja, kötelezte magát, hogy a hírlapnak, melyet szolgálni szerencséje van, egyetlen intésére a föld kerekségének bármely félre eső zugát fölkeresi, mihelyest a vállalat érdeke ugy kívánja, ő tehát csakis kötelezettségének tett eleget. Pedig valóban mind a föladat, mind annak véghezvitele nagyszerű volt s a 700-nál több lapra terjedő diszes kötet, mely Stanley afrikai élményeinek érdekes leírását foglalja magában, e nagy jelentőségű és kedvező sikerű utazásnak méltó koronájául szolgálhat. Stanley könyve, átalános érdekessége mellett, különösen érdekelheti olvasóink közül azokat, kik öt hét léghajón czimü közleményünket figyelemmel kisérik, mert az abban szereplő légi kalandorok Afrikának ama részén is megfordulnak, melyet a merész amarikai utazó bekalandozott." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 47. sz. november 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : David Livingstone
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Henry Morton Stanley
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1178x860 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet