D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 513_600_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kiköltözés Elzász-Lotharingiából
B e s o r o l á s i   c í m : Kiköltözés Elzász-Lotharingiából
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 43. sz. október 27.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : város
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utca
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : költöztetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : áttelepítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : menekült
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kiköltözés Elzászból
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Mellékelt rajzunk Saverne-ből (melyet a németek siettek Zabern-né keresztelni) tüntet föl egy szomorú jelenetet, melyet egy ott mulató művész a helyszínén vett föl. A képen három különböző korú férfi, két nő s két gyermek látható. Az egyik férfi és az egyik nő még tavaszkorát éli; a nő egy csecsemőt visz karján, mig egy szép fürtű leányka ruhájába kapaszkodva követi őt. Az atya kék blouseba van öltözve 8 nyakán bő háromszínű kendővel. Egyik kezében egy kalitkát visz, két kis madárral, a másikban ünnepi saruit. A gyermekek kezében egy-egy törött játékszer van és az anya csecsemőjén kivül egy kis batyut és valami konyhaeszközt is viszen magával. Mellettök öregségtől reszkető nagyapa és nagyanya áll, Kik sokkal korosabbak már' hogysem imádott hazájokat el tudnák|hagyni. Hány ily megható jelenetet lehetett látni Elzász-Lotharingiában, mig az a 70-100,000 ember részint Svájczba, részint Francziaországba kiköltözött." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 43. sz. október 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Elzász
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1673x1162 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet