D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 513_600_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Benza Ida
B e s o r o l á s i   c í m : Benza Ida
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 43. sz. október 27.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Benza Ida (1846-1880)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : énekesnő
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dalénekes
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Benza Ida
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Benza Ida minden ízében valódi művésznő. Azon szerencsés lények egyike, kikben az erő és anyag párosul a szellemmel, ki teljes öntudatával bir művészetének s fölfogja hivatását. Hangja, bár most még kissé fátyolozott, ritka terjedelmű soprán hang, mintegy teremtve van a mai operaszerzök nagy hangot igénylő alakjainak érvényesítésére, egyenletes képzése által legyőz minden technikai nehézséget s képessé teszi a legfárasztóbb szerepek biztos keresztülvitelére, ehhez járul még, a miben alig van párja, azon ellenállhatlan tűz és drámai erő, mely egész előadásán átleng, s mely önkénytelenül magával ragadj a a hallgatót; továbbá játékának átgondoltsága, mozdulatainak plastikai nemessége, a szerzők ki sem fejezhetett, csak megjelölt czélzataiba való mély behatás, melylyel üres vagy hézagos helyett mindig egészet ad. Bámulatos alakító tehetsége nem szoritkozik csak egyes hatásos helyek kiemelésére, hanem kiemel és kellőleg árnyal minden, még oly csekély részletet is. Nagy szerepköre, a lyraitól" (Forrás: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 43. sz. október 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Benza Ida
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 854x987 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet