D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 289_364_pix_Oldal_10_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Patterson J. Arthur
B e s o r o l á s i   c í m : Patterson J. Arthur
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 27. sz. julius 7.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Felsőfokú oktatás
T é m a k ö r : Filozófia, erkölcs
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Patterson, Arthur (1835-1899)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : bölcsészettudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : filozófia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Patterson J. Arthur
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Hogy Pattersont a Kisfaludy-társaság külső tagjává választotta hogy ő e megtiszteltetést a leglelkiismeretesebben viszonozza, alig levén nevezetes irodalmi vagy szocziális mozzanat Magyarországon, miről behatóan ne értesitné az angol irodalmat: azt, a napilapok utján is tudja a közönség. De hogy dolgozó szobája magyar müvekkel, magyar lapokkal telve, hogy a legkitűnőbb magyar Írókkal levelezést folytat, londoni magyar barátaival magyarul beszél, s hogy a magyar érdekeket oly figyelembe részesitö Pallmall Gazette iránya az ö befolyása, s nem egy ilynemű czikke egyenesen az ö tollából folyt: azt érdemes lesz itt följegyezni" (Forrás: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 27. sz. julius 7.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 18 éves koráig családi nevelésben részesült Walesben (Radnor megyében). 1855-ben a cambridge-i egyetemre ment, ahol 1859-ben doktorrá avatták. Hazánkat 1862-től 1867-ig többször beutazta: 1865 augusztusától 1867 júliusáig Győrben, Pesten, Szegeden és Debrecenben tartózkodott, nyelvünket megtanulta, viszonyainkat alaposan megismerte. 1866-ban jelent meg a Fortnightly Review-ban a Hungarian election című első közleménye Magyarországról, melynek sikere arra bírta, hogy kiadja The Magyars c. nagyobb művét. 1869-ben a Kisfaludy Társaság, s 1873. május 21-én a Magyar Tudományos Akadémia megválasztották kültagjuknak. 1886-tól a budapesti egyetemen az angol nyelv és irodalom rendkívüli tanára volt. Sírja a Kerepesi úti temetőben áll . (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Arthur Patterson
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 875x941 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet